Đề tài: Hạch toán một số nghiệp vụ thanh toán chủ yếu tại Công ty TNHH một thành viên Mai Động


MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Phạm vi và thời gian nghiên cứu. 2


PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 3
2.1. Các vấn đề chung về thanh toán. 3
2.1.1. Khái niệm về thanh toán. 3
2.1.2. Vai trò của các nghiệp vụ thanh toán trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. 3
2.1.3. Đặc điểm của hoạt động thanh toán. 4
2.1.4. Phân loại hoạt động thanh toán. 5
2.1.5. Nhiệm vụ của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp. 10
2.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp. 10
2.2.1. Nguyên tắc chung trong việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp. 10
2.2.1.1. Đối với các khoản nợ phải thu. 11
2.2.1.2. Đối với các khoản nợ phải trả. 12
2.2.2. Nội dung hạch toán các nghiệp vụ thanh toán của doanh nghiệp. 13
2.2.2.1. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng. 13
2.2.2.2. Hạch toán các khoản phải thu nội bộ. 17
2.2.2.3. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp. 22
2.2.2.4. Hạch toán các nghiệp vụ phải trả nội bộ. 25


PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
3.1. Vài nét khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên Mai Động. 28
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28
3.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Mai Động. 29
3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên Mai Động. 29
3.1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH một thành viên Mai Động 32
3.1.5. Một số tình hình cơ bản của công ty TNHH một thành viên Mai Động. 35
3.1.5.1. Tình hình lao động của công ty. 35
3.1.5.2. Tình hình vốn sản xuất kinh doanh của công ty .38
3.1.5.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty . 40
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 43
3.2.1. Phương pháp chuyên môn kế toán. 43
3.2.2. Các phương pháp khác. 43


PHẦN IV: HẠCH TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG 45
4.1. Hạch toán các khoản nợ phải thu của công ty. 45
4.1.1. Tình hình nợ phải thu của công ty. 45
4.1.2. Kế toán các khoản nợ phải thu khách hàng. 47
4.1.2.1. Đặc điểm khách hàng của công ty. 47
4.1.2.2. Hạch toán ban đầu các nghiệp vụ thanh toán nợ phải thu khách hàng. 49
4.1.2.3. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán nợ phải thu khách hàng. 49
4.1.3. Kế toán các khoản phải thu nội bộ. 56
4.1.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ. 56
4.1.3.2. Hạch toán các khoản thu nội bộ. 57
4.2. Hạch toán các khoản nợ phải trả của công ty. 64
4.2.1. Tình hình nợ phải trả của công ty. 64
4.2.2. Kế toán các khoản phải trả nhà cung cấp. 66
4.2.2.1. Đặc điểm các nhà cung cấp. 66
4.2.2.1. Hạch toán ban đầu các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp. 66
4.2.2.2. Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp. 66
4.2.3. Kế toán các khoản phải trả nội bộ. 75
4.2.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ. 75
4.2.3.2. Hạch toán nghiệp vụ phải trả nội bộ về nhận nợ sản phẩm. 75
4.3. Đánh giá về thực trạng công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán chủ yếu tại công ty TNHH một thành viên Mai Động. 76
4.3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty TNHH một thành viên Mai Động. 76
4.3.2. Đánh giá về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại công ty TNHH một thành viên Mai Động. 78


PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 80


Xem Thêm: Hạch toán một số nghiệp vụ thanh toán chủ yếu tại Công ty TNHH một thành viên Mai Động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán một số nghiệp vụ thanh toán chủ yếu tại Công ty TNHH một thành viên Mai Động sẽ giúp ích cho bạn.