Đề tài: Tìm hiểu công tác kế toán thuế GTGT tại công ty Đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – 125 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU`
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1. Khái quát chung về thuế
2.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của thuế
2.1.1.2. Vai trò của Thuế
2.1.2. Những vấn đề về Giá trị gia tăng
2.1.2.1. Khái niệm về GTGT
2.1.2.2. Khái niệm thuế GTGT
2.1.4. Thuế Giá trị gia tăng với WTO
2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
2.2.1. Nội dung cơ bản của luật thuế GTGT ở nước ta hiện nay
2.2.1.1. Đối tượng của Thuế Giá trị gia tăng
2.2.1.2. Căn cứ tính thuế Giá trị gia tăng
2.2.1.3. Phương pháp tính thuế GTGT
2.2.1.4. Hoá đơn chứng từ
2.2.3. Hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
2.2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.3.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.2.3.3. Lập bảng kê hoá đơn, chứng từ, hàng hoá, dịch vụ mua vào
2.2.4. Hạch toán thuế GTGT đầu ra
2.2.4.1. Tài khoản kế toán sử dụng
2.2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
2.2.4.3. Lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra
2.2.5. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp trong kỳ và kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
2.2.6. Kế toán hoàn thuế GTGT
2.2.7. Kê khai thuế GTGT hàng tháng

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
3.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
3.4. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY
3.4.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ
3.4.2. Đặc điểm về lao động và cơ cấu lao động của công ty
3.4.3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty
3.4.5. Công tác hạch toán kế toán
3.4.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.4.5.2. Hình thức ghi sổ
3.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.5.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.5.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng
3.5.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử
3.5.2. Phương pháp cụ thể
3.5.2.1. Phương pháp hạch toán kế toán (Phương pháp chuyên môn của kế toán)
3.5.2.2. Phương pháp thống kê kinh tế
3.5.2.3. Phương pháp đối chiếu so sánh
3.5.2.4. Phương pháp chuyên gia

PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác kế toán thuế GTGT tại công ty Đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – 125 Hoàng Vă
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác kế toán thuế GTGT tại công ty Đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – 125 Hoàng Vă sẽ giúp ích cho bạn.