Đề tài: Công tác thanh toán và quản lý công nợ tại Công ty cổ phần dịch vụ an ninh Đại Gia- Long Biên – Hà Nội


Mục lục

Phần I Mở đầu. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 2
2.1.1 Mục tiêu chung. 2
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu. 3


Phần II Cơ sở lý luận và thực tiền. 4
2.1 Cơ sở lý luận về công tác thanh toán. 4
2.1.1 Khái niệm về công tác thanh toán. 4
2.1.2 Vai trò và đặc điểm của công tác thanh toán trong doanh nghiệp. 4
2.1.3 Các quan hệ thanh toán trong doanh nghiệp. 6
2.1.4 Phương thức thanh toán chủ yếu trong doanh nghiệp. 11
2.2 Cơ sở lý luận về công nợ và quản lý công nợ. 14
2.2.1 Khái niệm về công nợ của doanh nghiệp. 14
2.2.2. Nội dung công nợ trong doanh nghiệp. 15
2.2.3 Quản lý công nợ trong doanh nghiệp. 18
2.2.4 Ý nghĩa của quản lý công nợ. 20
2.3 Các chỉ tiêu chủ yếu dùng đánh giá công tác thanh toán và quản lý công nợ. 22
2.4 Thực tiền về công tác thanh toán và quản lý công nợ ở các doanh nghiệp nước ta 24


Phần III Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. 27
3.1 Đặc điểm Công ty cổ phần dịch vụ an ninh Đại Gia. 27
3.1.1 Khái quát chung về công ty. 27
3.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty. 28
3.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty. 29
3.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức ghi sổ của công ty. 31
3.1.5 Tình hình lao động của công ty. 33
3.1.6 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 36
3.1.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 38
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 41
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu. 41
3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu. 41
3.2.3 Phương pháp phân tích. 41
3.2.4 Phương pháp kế toán. 42


Phần IV Kết quả nghiên cứu. 43
4.1.Thực trạng công tác thanh toán tại công ty. 43
4.1.1. Thanh toán với khách hàng. 43
4.1.2 Thanh toán với nhà cung ứng. 48
4.1.3 Thanh toán với Nhà nước. 51
4.1.4 Thanh toán với Ngân hàng. 58
4.1.4 Thanh toán với Ngân hàng. 59
4.1.5 Thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp. 60
4.2 Thực trạng quản lý công nợ tại Công ty cổ phần dịch vụ an ninh Đại Gia. 61
4.2.1. Quản lý nợ phải thu. 62
4.2.2 Quản lý nợ phải trả. 71
4.3 Kết quả công tác thanh toán và quản lý công nợ của công ty trong những năm qua. 73
4.3.1 Kết quả hoạt động thanh toán. 73
4.3.2 Công tác quản lý công nợ. 74
4.3.3 Khả năng thanh toán của công ty. 77
4.4 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác thanh toán và quản lý công nợ. 78


Phần V Kết luận và kiến nghị 81
5.1 Kết luận. 81
5.2 Kiến nghị 82


Xem Thêm: Công tác thanh toán và quản lý công nợ tại Công ty cổ phần dịch vụ an ninh Đại Gia- Long Biên – Hà N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác thanh toán và quản lý công nợ tại Công ty cổ phần dịch vụ an ninh Đại Gia- Long Biên – Hà N sẽ giúp ích cho bạn.