Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản


MỤC LỤC

Phần I Mở đầu. 1
1.1 . Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. . Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3


Phần II. Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
2.1. . Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 4
2.1.1. . Chi phí sản xuất 4
2.2.1. . Giá thành sản phẩm 15
2.3.3. . Phương pháp tính giá thành. 17
2.2.3. . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 21
2.2.4. . Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 22
2.2. . Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong các doanh nghiệp sản xuất 23
2.2.1. . Phương pháp đánh giá theo chi phí NVL chính (hoặc chi phí NVL trực tiếp) 24
2.2.2. . Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 24
2.2.3. . Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp chi phí sản xuất định mức 25


Phần III Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu. 26
3.1. . Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản. 26
3.1.1. . Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 26
3.1.2. . Tổ chức bộ máy của công ty. 27
3.1.2. . Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất đá ốp lát: 28


3.1.3. . Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 30
3.1.4. . Đặc điểm về lao động. 31
3.1.5 . Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 32
3.2. . Phương pháp nghiên cứu. 34
3.2.1. . Phương pháp chuyên môn của kế toán. 34
3.2.2. . Các phương pháp khác. 35


Phần IV Kết quả nghiên cứu. 36
4.1. . Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá ốp lát tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản. 36
4.1.1. . Phương pháp hạch toán. 36
4.1.2. . Hạch toán các khoản mục phí 37
4.1.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 37
4.1.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 47
4.1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 54
4.1.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 63
4.1.3. . Kiểm kê và lập biên bản sản phẩm dở dang. 64
4.1.4. . Đánh giá vật tư dở dang trên dây chuyền. 64
4.1.5. . Kế toán tính giá thành sản phẩm 65
4.2. . Một số giải pháp nhằm hoàn thịên công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản. 67
4.2.1. . Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản. 67
4.2.1.1. Ưu điểm 68
4.2.1.2. Những mặt còn hạn chế. 69
4.2.2. . Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản. 70


4.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 71
4.2.2.2 Về chi phí sản xuất chung. 72
4.2.2.3. Hạch toán chi phí thiệt hại ngừng sản xuất. 73
4.2.2.4. Phương pháp tính giá thành. 74
4.2.2.5. Kiểm kê vật tư. 75


Phần V Kết luận và kiến nghị 76
5.1. . Kết luận. 76
5.2. . Kiến nghị 77


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản sẽ giúp ích cho bạn.