Đề tài: Tìm hiểu công tác hạch toán chi phí sản xuất và kế toán giá thành sản phẩm Vải địa kỹ thuật tại Công ty sản xuất và xây dựng Thi Sơn


MỤC LỤC

Phần I Mở đầu. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3


Phần II Cơ sở lý luận của công tác hạch toán chi phí sản xuất
và kế toán giá thành sản phẩm 4

2.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
2.1.1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
2.1.2. Chi phí sản xuất kinh doanh. 6
2.1.3. Giá thành sản phẩm 11
2.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13
2.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14
2.3.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 14
2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất 14
2.3.2. Kế toán giá thành sản phẩm 23
2.4. Phương pháp tính chi phí dở dang trong các doanh nghiệp sản xuất 29
2.4.1. Phương pháp tính chi phí sản xuất dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.4.2. Phương pháp tính chi phí dở dang theo khối lượng công việc hoàn thành tương đương 29
2.4.3. Phương pháp tính chi phí sản xuất dở dang theo chi phí định mức hoặc chi phí kế hoạch. 30
2.6. Tình hình phát triển của thị trường sản phẩm Vải địa kỹ thuật 31 2.6.1. Vải địa kỹ thuật 31
2.6.2. Ứng dụng Vải địa kỹ thuật 31
2.6.3. Tình hình biến động Vải địa kỹ thuật trên thị trường. 32


Phần III Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu. 35
3.1. Đặc điểm chung của công ty sản xuất và xây dựng Thi Sơn. 35
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 35
3.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển công ty. 37
3.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty sản xuất và xây dựng Thi Sơn. 38
3.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất tại nhà máy sản xuất VĐKT. 40
3.1.5. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại nhà máy. 41
3.2. Tình hình cơ bản của công ty. 43
3.2.1. Tình hình lao động của công ty. 43
3.2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 45
3.2.3. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 48
3.3. Tổ chức công tác kế toán. 50
3.3.1. Đặc điểm của hệ thống kế toán. 50
3.3.2. Trình tự ghi chép sổ kế toán tại công ty. 52
3.4. Phương pháp nghiên cứu. 53
3.4.1. Phương pháp chung. 54
3.4.2. Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu. 54


Phần IV Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 55
4.1. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và kế toán tính giá thành sản phẩm vải địa kỹ thuật tại công ty sản xuất và xây dựng Thi Sơn. 55
4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 55
4.1.2 Phân loại chi phí sản xuất. 55
4.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 56
4.1.4 Tài khoản hạch toán chi phí sản xuất. 56
4.1.5. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất. 57
4.1.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm. 84
4.1.7. Phân tích giá thành sản phẩm 91
4.2. Đánh giá và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm VĐKT tại công ty. 97
4.2.1. Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm VĐKT tại công ty. 97
4.2.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 99


Phần V Kết luận. 102
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác hạch toán chi phí sản xuất và kế toán giá thành sản phẩm Vải địa kỹ thuật tại Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác hạch toán chi phí sản xuất và kế toán giá thành sản phẩm Vải địa kỹ thuật tại Công sẽ giúp ích cho bạn.