Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến NSTP Bắc Giang


Mục lục

Phần I Lý luận chung về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 3
I:Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
I.1:Khái niệm về chi phí sản xuất 3
I.2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại chi phí sản xuất 4
I.2.1[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế của chi phí 4
I.2.2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí (còn gọi là phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục) 5
I.2.3[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại theo khối lượng sản phẩm công việc lao vụ dịch vụ sản xuất trong kỳ. 6
I.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: 6
I.2.5[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại chi phí theo nội dung cấu thành. 6
II: Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm. 6
II.1:Khái niệm giá thành sản phẩm: 6
II.2: Các loại giá thành. 7
II.2.1 Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 7
II.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí cấu thành. 8
II.3: Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9
III: Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 10
III.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 10
III.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 11
III.3: Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 12
III.4 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất. 12
III.4.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. 12
III.4.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 24
IV: Các phương pháp đánh giá sản phẩm cuối kỳ. 26
IV.1: Khái niệm 26
IV.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở. 27
IV.2.1 Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 27
IV.2.2 Đánh giá sản phẩm dở theo khối lượng hoàn thành tương đương. 27
IV.2.3 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 28
IV.2.4:Xác ưđịnh giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 29
V :Một số phương pháp tính giá thành và kế toán tính giá thành sản phẩm. 29
VI: Các hình thức kế toán
. 30


Phần II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CBNSTP BẮC GIANG 37
A.Đặc điểm chung của công ty cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 37
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 37
II. Hệ thống tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty. 38
II.1.Đặc điểm tổ chức quản lý: 38
II.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất 41
II.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán. 42
II.3.1: Nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 42
II.3.2:Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán. 42
II.3.3 Hình thức tổ chức công tác kế toán. 44
B. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 45
I.Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty. 45
I.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty. 45
I.2 Phân loại chi phí sản xuất của công ty. 45
I.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 46
II. Phương pháp kê toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 46
1.Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 47


Phần III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 91
I. Sự cần thiết hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 91
II. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 92
II.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 92
II.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 94
II.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CBNSTP Bắc Giang. 95


Kết luận. 99


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến NSTP Bắc Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến NSTP Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.