Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam


MỤC LỤC

Phần I: Đặt vấn đề. 1
1.1 Tính cấp thiết của chuyên đề. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
1.2.1 Mục tiêu chung. 1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu. 2


Phần II: Cơ sở lý luận và khoa học kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 3
2.1. Khái niệm về thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng. 3
2.2. Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm 3
2.3. Khái niệm doanh thu bán hàng và các khoản giảm từ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 5
2.4. Các phương thực bán và các phương thức thanh toán. 5
2.6. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm 7
2.6.1 Phương pháp thẻ song song. 9
2.6.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 10
2.6.3 Phương pháp số dư. 10
2.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm 12
2.7.1. Tài khoản sử dụng: TK155 – thành phẩm 12
2.7.2. Trình tự kế toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 12
2.8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán. 13
2.8.1. TK sử dụng: TK157; TK632; TK511; TK512; TK531; TK532. 13
2.8.2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu. 13
2.9. Kế otán xác định kết quả bán hàng. 15
2.9.1. Kế toán chi phí bán hàng. 15
2.9.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 17

3.1 Quá trình hình thành, đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam 21
3.1.1 Đặc điểm 21
3.1.2 Cơ cấu tổ chức. 22
3.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua thuận lợi và khó khăn. 22
3.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 24
3.2 Tổ chức kế toán của Công ty. 25
3.2.1 Chức năng. 25
3.2.2 Hình thức kế toán công ty áp dụng. 27
3.3 Kế toán bán hàng. 33
3.3.1 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng. 33
3.3.2 Thủ tục nhập, xuất hàng hoá. 33
3.3.2 Thủ tục nhập, xuất hàng hoá. 34
3.3.3 Phương pháp tính giá trị hàng hóa nhập – xuất kho. 46
3.3.4 Hạch toán quá trình nhập, xuất kho hàng hóa. 47
3.4 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng. 51
3.4.1 Phương pháp tính thuế GTGT. 51
3.5 Kế toán bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. 54
3.5.1 Nội dung kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 54
3.5.2 Chứng từ kế toán. 54
3.5.3 Phương pháp kế toán tập hợp. 55
4. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 58
4.1. Kết quả bán hàng. 58
4.2. Hạch toán kết quả kinh doanh. 61


Phần IV: Nhận xét chung và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần và xây dựng phát triển HTKTHN 67
4.1 Nhận xét đánh giá. 67
4.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng. 68
4.3 Kết luận. 69


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ sẽ giúp ích cho bạn.