Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm và một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô


MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3


PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
2.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT. 4
2.1.1 Khái niệm CPSX 4
2.1.2 Phân loại CPSX 4
2.1.3 Đối tượng hạch toán CPSX 7
2.1.4 Phương pháp hạch toán CPSX 8
2.1.4.1. Hạch toán CPSX theo phương pháp kê khai thường xuyên: 8
2.1.4.2 Hạch toán CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 13
2.2 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 16
2.2.1 Khái niệm 16
2.2.2 Phân loại GTSP. 17
2.2.3 Đối tượng xác định GTSP. 18
2.2.4 Kỳ tính giá thành. 19
2.2.5 Đơn vị tính giá thành. 19
2.2.6 Phương pháp xác định GTSP. 19
2.2.6.1 Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 19
2.2.6.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 20
2.2.6.3 Phương pháp hệ số. 20
2.2.6.4. Phương pháp tỷ lệ. 21
2.2.6.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ. 21
2.2.6.6 Phương pháp tính giá thành phân bước. 22
2.2.6.7 Phương pháp tính giá thành định mức. 23
2.2.6.8 Phương pháp liên hợp. 23
2.3 MỐI QUAN HỆ CỦA CPSX VÀ GTSP. 23
2.4. TRÌNH TỰ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 24
2.5 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP: 25
2.6 Ý NGHĨA CỦA HẠ GTSP: 25
2.7 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 25


PHẦN 3: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ: 33
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 33
3.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33
3.1.3 Tình hình cơ bản của công ty. 36
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
3.2.1 Phương pháp thống kê kinh tế. 45
3.2.2 Phương pháp so sánh. 45
3.2.3 Phương pháp đối chiếu. 45
3.2.4 Phương pháp chuyên gia. 45
3.2.5 Phương pháp hạch toán kế toán. 45
3.2.6 Phương pháp thay thế liên hoàn. 46


PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47
4.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THÀNH PHẨM CỦA CÔNG TY 47
4.2 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CPSX VÀ GTSP TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÔNG ĐÔ 49
4.3 KẾ TOÁN CPSX 50
4.3.1 Kế toán CPNVLTT. 50
4.3.2 Kế toán CPNCTT. 53
4.3.3 Hạch toán và phân bổ CPSXC 56
4.3.4 Tập hợp CPSX 61
4.3.5 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 62
4.4 KẾ TOÁN GTSP. 62
4.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GTSP CỦA CÔNG TY 64
4.5.1 Khái quát tình hình GTSP của công ty. 64
4.5.2 Ảnh hưởng của CPNVLTT đến GTSP. 66
4.5.3 Ảnh hưởng của CPNCTT đến GTSP. 66
4.5.4 Ảnh hưởng của CPSXC đến GTSP. 68
4.6 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠ GTSP Ở CÔNG TY 70
4.6.1 Cơ sở đề xuất giải pháp hạ GTSP ở công ty. 70
4.6.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hạ GTSP ở công ty. 71
4.6.2.1 Đối với CPNVLTT. 71
4.6.2.2 Đối với CPNCTT. 72
4.6.2.3 Đối với CPSXC 74
4.7 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIÚP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 75
4.7.1 Đánh giá chung. 75
4.7.2 Một số đề xuất giúp hoàn thiện công tác kế toán ở công ty. 76


PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
5.1 KẾT LUẬN 77
5.2 KIẾN NGHỊ 78


TÀI LIỆU THAM KHẢO 80


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm và một số biện pháp nhằm hạ giá thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm và một số biện pháp nhằm hạ giá thành sẽ giúp ích cho bạn.