Đề tài: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất


MỤC LỤC​

Lời mở đầu


Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất
2


I. Đặc điểm tình hình, vị trí, nhiệm vụ của doanh nghiệp 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

2. Vị trí kinh tế của Công ty trong nền kinh tế và qui mô sản xuất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 4

3. Số lượng và chất lượng lao động hiện có của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 4

4. Những máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho quá trình công nghệ sản xuất chính 6

5. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 6

5.1. Chức năng 6

5.2. Nhiệm vụ 7

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 7

1. Cơ cấu bộ máy quản lý và quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 7

1.1. Nhiệm vụ của các phân xưởng chính 8

1.2. Các phân xưởng sản xuất phụ 9

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán , quy trình hạch toán chung của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 10

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 10

2.2. Quy trình hạch toán chung của Công ty 12

3. Hình thức hạch toán áp dụng tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất 13

III. Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh và hạch toán của công ty trong thời kỳ hiện nay. 14

1. Thuận lợi 14

2. Khó khăn 14


Phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty 15


I. Kế toán lao động tiền lương 15

1. Tiền lương theo thời gian 17

1.1. Bảng chấm công: 18

1.2. Bảng thanh toán lương phòng Tài vụ 18

2. Trả lương theo sản phẩm: 23

2.1. Bảng chấm công (bảng 5): 23

2.2. Bảng thanh toán lương phân xưởng lắp ráp - tổ tẩm sấy (bảng 6) 23

3. Bảng tổng hợp thanh toán lương (Bảng 8) 29

4. Bảng phân bổ tiền lương (bảng 9) 29

II. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 33

1. Kế toán vật liệu công cụ, dụng cụ 34

2. Kế toán nhập xuất vật liệu - CCDC 35

2.1. Kế toán nhập vật liệu - CCDC 35

2.2. Kế toán xuất vật liệu - CCDC 39

III. Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn: 48

1. Kế toán ghi tăng TSCĐ 50

2. Kế toán ghi giảm TSCĐ 54

3. Kế toán tổng hợp TSCĐ 57

3.1. TK sử dụng: 57

3.2. Phương pháp ghi sổ 57

4. Kế toán khấu hao TSCĐ 58

IV. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành: 63

1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK621) 64

2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) 65

3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 66

4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất của Công ty: 69

5. Đánh giá sản phẩm dở dang: 70

6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 74


Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác hạch toán của công ty 75


1. Một số ưu nhược điểm trong công tác hạch toán kế toán nói chung: 75

2. Kiến nghị: 76

Kết luận 77


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất sẽ giúp ích cho bạn.