Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp đông dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp đông dương


  MỞ ĐẦU​


  1.1. Đặt vấn đề

  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh nước ta ngày càng phát triển nhằm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thì xây dựng cơ bản lại có vai trò hết sức quan trọng là xây dựng nên hệ thống cầu, đường, trường, trạm, các công trình dân dụng, - kết cấu hạ tầng kinh tế đất nước. Do đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp được thành lập ngày càng nhiều và luôn chịu sự cạnh tranh gay gắt bởi các công ty khác ở trong và ngoài nước.

  Để đứng vững trên thương trường các doanh nghiệp luôn tìm cách làm sao vừa giữ và tìm kiếm thêm khách hàng vừa đảm bảo kinh doanh có lợi. Muốn làm được điều đó thì doanh nghiệp phải luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, phải có những biện pháp đúng đắn trong chiến lược kinh doanh, chiến lược giá cả tạo lợi thế cạnh tranh. Đồng thời công ty phải tổ chức tốt công tác quản lý, công tác kế toán, theo dõi chặc chẽ tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh đạt được. Nhiệm vụ của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp là phải cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin cậy về tình hình doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh cho Ban giám đốc để BGĐ nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp mình.Thông qua Báo cáo tài chính cuối niên độ, cụ thể là Báo cáo kết quả kinh doanh BGĐ biết được sau một năm DN mình kinh doanh lãi hay lỗ, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, từ đó có cơ sở hoạch định chiến lược và đề ra những quyết định kinh doanh đúng đắn trong niên độ tới.

  Nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, được sự chấp thuận của BGĐ công ty Cổ Phần Xây Lắp Đông Dương và sự hướng dẫn của Thầy, em chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Đông Dương”.

  1.1. Mục tiêu nghiên cứu

  Đề tài thực hiện nhằm hai mục tiêu chính:

  - Mô tả quá trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị.

  - Cố gắng tận dụng thời gian thực tập tại đơn vị để củng cố kiến thức đã học, học hỏi và rút ra những kinh nghiệm làm việc thực tế.

  1.3. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận.

  - Phạm vi không gian: Phòng kế toán công ty Cổ Phần Xây Lắp Đông Dương, số 226 Nguyễn Hồng Đào, P14, Quận Tân Bình.

  - Phạm vi thời gian: từ ngày 15/03/2010 đến tháng 31/05/2010.

  1.4. Cấu trúc của khóa luận.

  Khóa luận gồm có 5 chương

  Chương 1: Mở đầu

  Sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và cấu trúc của khóa luận.

  Chương 2: Tổng quan

  Giới thiệu về công ty Cổ Phần Xây Lắp Đông Dương gồm: quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và đặc điểm kinh doanh của công ty.

  Chương 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

  Trình bày những khái niệm, phương pháp hạch toán để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và những phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong quá trình thực hiện đề tài.

  Chương 4: Kết quả và thảo luận

  Trình bày trung thực quá trình tổ chức hạch toán các khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị, ví dụ minh họa và nhận xét về việc ghi chép, hạch toán của kế toán.

  Chương 5: Kết luận và kiến nghị

  Từ kết quả nghiên cứu được: nêu lên kết luận về tình hình hoạt động và công tác kế toán của công ty về ưu nhược điểm và để xuất một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.


  MỤC LỤC

  Trang

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii

  DANH MỤC CÁC BẢNG ix

  DANH MỤC CÁC HÌNH x

  DANH MỤC PHỤ LỤC xi

  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1

  1.1. Đặt vấn đề 1

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2

  1.3. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận. 2

  1.4. Cấu trúc của khóa luận. 2

  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 3

  2.1. Đôi nét về công ty Cổ Phần Xây Lắp Đông Dương 3

  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty 3

  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

  2.2. Mục tiêu, trách nhiệm, quyền hạn của công ty 4

  2.2.1. Mục tiêu 4

  2.2.2. Trách nhiệm 4

  2.2.3.Quyền hạn 5

  2.3. Quy mô hoạt động của công ty 5

  2.4. Cơ cấu tổ chức nhân sự 5

  2.4.1. Mô hình tổ chức nhân sự 5

  2.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6

  2.5. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán tại công ty 7

  2.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy tác kế toán 7

  2.5.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán 7

  2.6. Những vấn đề chung ảnh hưởng đến công tác kế toán tại công ty 8

  2.7. Chế độ và hình thức kế toán áp dụng tại công ty 9

  2.7.1.Chế độ kế toán áp dụng 9

  2.7.2. Hình thức kế toán 9

  2.7.3. Hệ thống sổ và báo cáo kế toán 10

  2.7.4. Các chính sách kế toán áp dụng 11

  CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

  3.1. Nội dung nghiên cứu 12

  3.1.1. Khái niệm 12

  3.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh 13

  3.1.3. Đặc điểm kế toán xây lắp 13

  3.1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 15

  3.2. Phương pháp nghiên cứu

  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29

  4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 29

  4.1.1. Đặc điểm 29

  4.1.2.Tài khoản sử dụng 29

  4.1.3.Chứng từ sử dụng 29

  4.1.4. Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 30

  4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 48

  4.3. Kế toán giá vốn hàng bán 49

  4.3.1. Tài khoản sử dụng 49

  4.3.2. Chứng từ sử dụng 49

  4.3.3. Phương pháp hạch toán 49

  4.4. Kế toán chi phí bán hàng 53

  4.4.1. Tài khoản sử dụng 53

  4.4.2 Chứng từ sử dụng 53

  4.4.3. Phương pháp hạch toán 53

  4.5. Kế toán chi phí quản ký doanh nghiệp 56

  4.5.1. Tài khoản sử dụng 56

  4.5.2. Chứng từ sử dụng 56

  4.5.3. Phương pháp hạch toán 56

  4.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 60

  4.6.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 60

  4.6.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 62

  4.7. Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác 62

  4.8. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 62

  4.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 62

  4.9.1. Tài khoản sử dụng 62

  4.9.2. Chứng từ sử dụng 62

  4.9.3. Phương pháp hạch toán 63

  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66

  5.1. Kết luận 66

  5.1.1. Về tình hình tổ chức hoạt động của công ty 66

  5.1.2. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty 66

  5.2. Kiến nghị 68

  5.2.1. Về tình hình hoạt động của công ty 68

  5.2.2. Về công tác kế toán của công ty 68

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp đông dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp đông dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status