Đề tài: Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm và quản lý các khoản nợ chậm trả tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hoá


MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2


PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
2.1. Một số khái niệm về bán hàng. 4
2.1.1. Khái niệm về bán hàng. 4
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến bán hàng. 4
2.1.3. Các phương thức bán hàng. 5
2.2. Một số vấn đề về nợ phải thu và quản lý nợ phải thu do bán chịu. 8
2.2.1. Khái niệm nợ phải thu khách hàng. 8
2.2.2. Quản lý nợ phải thu do bán chịu. 8
2.2.3. Các hình thức thu hồi nợ phải thu khách hàng. 9
2.3. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trả chậm 15
2.3.1. Các khái niệm liên quan đến quá trình bán hàng theo phương thức bán hàng trả chậm 15
2.3.2. Các chứng từ kế toán trong quá trình bán hàng theo phương thức trả chậm 17
2.3.3. Sơ đồ hạch toán bán hàng theo phương thức trả chậm 19
2.4. Nợ khó đòi 20
2.4.1. Khái niệm nợ khó đòi 20
2.4.2. Nguyên nhân dẫn đến nợ khó đòi 20
2.4.3. Các giải pháp xử lý nợ khó đòi 21
2.5. Dự phòng nợ phải thu khó đòi 22
2.5.1. Kết cấu TK 139. 22
2.5.2. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 23


PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
3.1. Đặc điểm chung về Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. 24
3.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty. 24
3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 25
3.1.3. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 26
3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 29
3.1.5. Tình hình chung về công tác kế toán ở Công ty. 30
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 35
3.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 35
3.2.2. Phương pháp chuyên môn. 36
3.2.3. Phương pháp chuyên gia. 37


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38
4.1. Một số vấn đề chung về công tác bán hàng của Công ty. 38
4.1.1. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty. 38
4.1.2. Đặc điểm khách hàng của Công ty. 38
4.1.3. Các quy định nội bộ của Công ty về bán hàng. 38
4.1.4. Đặc điểm bán hàng của Công ty. 38
4.1.5. Phương thức thanh toán tiền hàng của Công ty. 38
4.2. Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn 38
4.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng trong công tác bán hàng trả chậm tại Công ty. 38
4.2.2. Các chứng từ, sổ sách và các hạch toán trong công tác bán hàng trả chậm tại Công ty 38
4.3. Quản lý công nợ tại Công ty. 38
4.3.1. Các biện pháp thu hồi nợ chậm trả tại Công ty. 38
4.3.2. Kết quả thu hồi nợ chậm trả tại Công ty. 38
4.4. Công tác quản lý nợ chậm trả tại Công ty. 38
4.5. Một số nhận xét về công tác kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm và quản lý nợ chậm trả tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. 38


PHẦN V: KẾT LUẬN 38
5.1. Kết luận. 38
5.2. Kiến nghị 38


Xem Thêm: Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm và quản lý các khoản nợ chậm trả tại Công ty cổ phần mía
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm và quản lý các khoản nợ chậm trả tại Công ty cổ phần mía sẽ giúp ích cho bạn.