Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các


  Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngaønh deät may Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt
  trieån vaø taêng tröôûng ngoaïn muïc. Hieän taïi, ñaây laø moät trong nhöõng ngaønh xuaát khaåu
  muõi nhoïn cuûa Vieät Nam. Theo Thöù tröôûng Boä Coâng nghieäp Buøi Xuaân Khu, Vieät
  Nam luoân coi deät may laø moät ngaønh quan troïng trong quaù trình chuyeån dòch cô caáu
  kinh teá. Nhieàu doanh nghieäp Deät May ñaõ ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng ñaùng keå phaàn
  lôùn caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc sau coå phaàn hoùa ñaõ kinh doanh ngaøy caøng coù laõi.
  Trong ñoù, caùc doanh nghieäp deät may Tp.HCM ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp ñaùng keå vaøo
  quaù trình phaùt trieån cuûa ngaønh deät may Vieät Nam. Trong nhöõng naêm qua, ñeå duy trì
  söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh, nhieàu doanh
  nghieäp ñaõ maïnh daïn thöïc hieän nhieàu chính saùch ñoåi môùi. Trong ñoù, hoaøn thieän Heä
  thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm laø moät noäi dung quan
  troïng ñöôïc quan taâm.
  Nhìn chung, muïc tieâu cuoái cuøng cuûa moãi doanh nghieäp saûn xuaát laø höôùng tôùi
  vieäc giaûm giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Do vaäy, heä thoáng keá toaùn
  chi phí saûn xuaát phaûi ñöôïc toå chöùc phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm ngaønh ngheà, vôùi qui moâ
  saûn xuaát cuûa doanh nghieäp. Heä thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát hoaøn thieän seõ trôû
  thaønh coâng cuï höõu hieäu giuùp doanh nghieäp kieåm soaùt chi phí ñaùnh giaù chính xaùc
  traùch nhieäm caùc boä phaän saûn xuaát, kòp thôøi chaán chænh sai soùt ngay trong quaù trình
  hoaït ñoäng nhaèm ñöa doanh nghieäp ñaït muïc tieâu chieán löôïc ñeà ra.
  Chi phí saûn xuaát laø moät chæ tieâu quan troïng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû quaûn lyù
  hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, laø moät trong nhöõng moái quan taâm
  haøng ñaàu cuûa nhaø quaûn lyù bôûi vì lôïi nhuaän thu ñöôïc nhieàu hay ít, chòu aûnh höôûng
  tröïc tieáp cuûa nhöõng chi phí ñaõ chi ra. Do vaäy, caùc nhaø quaûn trò ñeàu höôùng tôùi vieäc
  ñeà ra caùc giaûi phaùp nhaèm kieåm soaùt toát ñöôïc caùc khoaûn chi phí, nhaän dieän, phaân
  tích caùc chi phí phaùt sinh ñeå coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén trong quaù trình hoaït
  ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Muoán thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi
  coù moät heä thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát hoaøn thieän, cung caáp kòp thôøi caùc thoâng
  tin phuïc vuï cho caùc quyeát ñònh cuûa nhaø quaûn trò. Ngoaøi ra, vieäc aùp duïng moät
  phöông phaùp tính giaù thaønh phuø hôïp cuõng seõ trôû thaønh coâng cuï hoã trôï cho doanh
  nghieäp trong vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
  Nhö vaäy, vieäc hoaøn thieän heä thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø phöông phaùp
  tính giaù thaønh saûn phaåm ñöôïc xem laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng hieän nay
  nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp deät may noùi chung vaø
  caùc doanh nghieäp deät may Tp.HCM noùi rieâng. Chính vì theá toâi ñaõ choïn ñeà taøi:
  “Hoaøn thieän coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø caùc phöông phaùp tính giaù thaønh
  saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp deät may Tp.HCM”

  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  .1
  1.1.1. Khaùi nieäm veà chi phí saûn xuaát .1
  1.1.2. Khaùi nieäm veà giaù thaønh saûn phaåm .1
  1.1.3. Phaân bieät giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm 2
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2
  1.2.1. Phaân loaïi chi phí theo chöùc naêng .2
  1.2.2. Phaân loaïi chi phí theo caùch öùng xöû 3
  1.2.3. Phaân loaïi ñeå ra quyeát ñònh kinh doanh 3
  1.2.4. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo noäi dung kinh teá vaø khoaûn muïc
  giaù thaønh 4
  1.2.4.1. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo noäi dung kinh teá cuûa chi phí .4
  1.2.4.2. Phaân loaïi chi phí theo khoaûn muïc giaù thaønh 4
  1.3. Các hệ thống tính giá thành sản phẩm 5
  1.3.1. Heä thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
  theo chi phí thöïc teá .5
  1.3.2. Heä thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
  theo chi phí thöïc teá keát hôïp vôùi chi phí öôùc tính
  1.3.3. Heä thoáng keá toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm
  theo chi phí ñònh möùc .8
  1.3.4. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa caùc Heä thoáng keá toaùn chi phí saûn xuaát
  vaø tính giaù thaønh saûn phaåm: .9
  1.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .10
  1.4.1. Phöông phaùp heä soá .10
  1.4.2. Phöông phaùp tyû leä 11
  1.4.3. Phöông phaùp tính giaù thaønh theo ñôn ñaët haøng .12
  1.4.4. Phöông phaùp loaïi tröø saûn phaåm phuï 12
  1.4.5. Phöông phaùp phaân böôùc .13
  1.4.5.1. Phöông aùn khoâng tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm
  (keát chuyeån song song chi phí) .13
  1.4.5.2. Phöông phaùp phaân böôùc coù tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm
  cuûa töøng giai ñoaïn saûn xuaát (phöông aùn keát chuyeån chi phí
  tuaàn töï) .14
  1.5. Đánh giá, tính giá và phân bổ chi phí sản xuất .15
  1.5.1. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang 15
  1.5.1.1. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo chi phí
  nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 15
  1.5.1.2. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo saûn löôïng
  hoaøn thaønh töông ñöông .16
  1.5.1.3. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang theo 50% chi phí cheá bieán 16
  1.5.1.4. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo chi phí ñònh möùc 16
  1.5.2. Tính giaù saûn xuaát phuï 17
  1.5.2.1. Tröôøng hôïp khoâng coù söï cung caáp, dòch vuï giöõa caùc
  phaân xöôûng phuï 17
  1.5.2.2. Tröôøng hôïp giöõa caùc boä phaän phuïc vuï coù söï chuyeån giao
  saûn phaåm cho nhau .18
  1.5.3. Phaân boå chi phí saûn xuaát 20
  1.5.3.1. Phaân boå giaùn tieáp 20
  1.5.3.2. Phaân boå tröïc tieáp 21
  1.5.3.3. Phaân boå baäc thang 21
  1.5.3.4. Phaân boå theo möùc ñoä hoaït ñoäng .21

  Chöông 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY TP.HCM

  2.1.Đặc điểm về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Dệt- May
  Tp.HCM .23
  2.1.1. Quaù trình phaùt trieån Ngaønh Deät May 23
  2.1.1.1. Nhöõng thuaän lôïi cuûa ngaønh Deät may Vieät Nam .25
  2.1.1.2. Nhöõng khoù khaên cuûa ngaønh Deät may Vieät Nam 26
  2.1.2. Ñaëc ñieåm qui trình coâng ngheä .27
  2.1.3. Ñaëc ñieåm saûn phaåm vaø tình hình tieâu thuï 28
  2.2.Thực trạng khảo sát về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may TP.HCM
  2.2.1. Thöïc traïng coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
  saûn phaåm taïi coâng ty coå phaàn deät may Thaønh coâng 29
  2.2.1.1. Qui moâ saûn xuaát kinh doanh .29
  2.2.1.2. Ñaëc ñieåm quy trình coâng ngheä .30
  2.2.1.3. Toå chöùc boä maùy keá toaùn .30
  2.2.1.4. Quy trình taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
  saûn phaåm 31
  2.2.1.5. Nhaän xeùt toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát
  vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty coå phaàn deät may
  Thaønh coâng .36
  2.2.2. Coâng ty TNHHNN moät thaønh vieân Deät Vieät thaéng .37
  2.2.2.1. Qui moâ saûn xuaát kinh doanh .37
  2.2.2.2. Ñaëc ñieåm qui trình coâng ngheä 37
  2.2.2.3. Toå chöùc boä maùy keá toaùn .38
  2.2.2.4. Quy trình taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
  saûn phaåm 38
  2.2.2.5. Nhaän xeùt toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát
  vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty .41
  2.2.3. Coâng ty Deät May Gia Ñònh 43
  2.2.3.1. Qui moâ saûn xuaát kinh doanh .43
  2.2.3.2. Ñaëc ñieåm qui trình coâng ngheä 43
  2.2.3.3. Toå chöùc boä maùy keá toaùn .43
  2.2.3.4. Quy trình taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
  saûn phaåm 44
  2.2.3.5. Nhaän xeùt toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát
  vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty .46
  2.3. Ñaùnh giaù chung veà coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø phöông phaùp
  tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp deät may Tp.HCM .46
  2.3.1. Veà coâng taùc toå chöùc keá toaùn chi phí saûn xuaát 46
  2.3.2. Veà phöông phaùp phaân loaïi chi phí .47
  2.3.3. Veà heä thoáng taøi khoaûn söû duïng 48
  2.3.4. Veà phöông phaùp xaùc ñònh chi phí 49
  2.3.4.1. Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 49
  2.3.4.2. Veà chi phí tieàn löông 50
  2.3.4.3. Chi phí saûn xuaát chung .51
  2.3.5. Veà phöông phaùp haïch toaùn 52
  2.3.5.1. Ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát chính .52
  2.3.5.2. Ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát phuï .53
  2.3.6. Veà vieäc kieåm tra phaân tích caùc bieán ñoäng cuûa chi phí saûn xuaát 53
  2.3.7. Veà heä thoáng bieåu maãu baùo caùo .53
  2.4. Söï caàn thieát phaûi hoaøn thieän coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø
  phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp deät may 54

  Chöông 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÁC DN DỆT MAY TP. HCM .56
  3.1. Các quan điểm hoàn thiện .56
  3.1.1. Quan ñieåm veà muïc tieâu hoaøn thieän .56
  3.1.2. Quan ñieåm veà coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát 57
  3.1.2.1. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn chi phí saûn xuaát .57
  3.1.2.2. Toå chöùc boä phaän keá toaùn quaûn trò 58
  3.1.2.3. Löïa choïn tieâu thöùc phaân boå chi phí 58
  3.1.2.4. Xaây döïng heä thoáng chi phí ñònh möùc .59
  3.1.2.5. Phöông phaùp xaùc ñònh chi phí .59
  3.1.2.6. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaø söû duïng taøi khoaûn 60
  3.1.2.7. Phöông phaùp ñaùnh giaù SP dôû dang vaø tính giaù thaønh
  saûn phaåm 61
  3.1.2.8. Heä thoáng soå saùch, chöùng töø, bieåu maãu baùo caùo .61
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện .61
  3.2.1. Naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöøôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp .61
  3.2.2. Nhaän dieän chi phí saûn xuaát 61
  3.2.3. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát 62
  3.2.4. Veà taäp hôïp chi phí saûn xuaát .63
  3.2.5. Coâng taùc tính giaù thaønh saûn phaåm .64
  3.2.6. Coâng taùc toå chöùc keá toaùn chi phí saûn xuaát .64
  3.2.7. Phöông phaùp xaùc ñònh caùc yeáu toá chi phí saûn xuaát 65
  3.2.8. Heä thoáng taøi khoaûn söû duïng vaø phöông phaùp haâch toaùn .68
  3.2.8.1. Hoaøn thieän Heä thoáng taøi khoaûn söû duïng 68
  3.2.8.2. Hoaøn thieän veà phöông phaùp haïch toaùn 69
  3.2.9. Heä thoáng chöùng töø vaø heä thoáng baùo caùo 72
  3.2.10.Phöông phaùp kieåm soaùt chi phí 74
  3.3. Các giải pháp kiến nghị .75
  3.3.1. Giaûi phaùp ñoái vôùi nhaø nöôùc .75
  3.3.2. Giaûi phaùp ñoái vôùi ngaønh deät may 76
  3.3.3. Giaûi phaùp ñoái vôùi caùc coâng ty Deät May .77
  3.3.4. Giaûi phaùp veà coâng taùc ñaøo taïo .79


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status