Đề tài: Tìm hiểu công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công trình 465


Mục lục

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
1.2.1 Mục tiêu chung. 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 3
1.3. Đối tượng nghiên cứu. 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3


PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
2.1. Những vấn đê chung về hạch toán NVL trong DN 4
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NVL. 4
2.1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của hạch toán NVL trong DN 4
2.2.2.1. Ý nghĩa. 4
2.1.2.2. Nhiệm vụ. 5
2.1.3. Phân loại và các phương pháp tính giá NVL. 5
2.1.3.1. Phân loại 5
2.1.3.1.1. Phân loại theo công dụng. 5
2.1.3.1.2. Phân loại theo nguồn hình thành. 6
2.1.3.1.3. Phân loại theo mục đích sử dụng. 6
2.1.3.2. Các phương pháp tính giá NVL. 6
2.1.3.2.1. Tính giá NVL nhập kho. 7
2.1.3.2.2. Tính giá NVL xuất kho. 8
2.1.4. Nội dung các phương pháp hạch toán NVL. 12
2.1.4.1. Hạch toán tổng hợp. 12
2.1.4.2. Hạch toán chi tiết 17
2.1.5. Hạch toán dự phòng giảm giá NVL. 20
2.1.6. Các chứng từ và sổ sách sử dụng trong hạch toán NVL. 22
2.2. Những vấn đề chung về quản lý NVL. 23
2.2.1. Khái niệm chung về quản lý. 23
2.2.1.1. Quản lý là gì?. 23
2.2.1.2. Chức năng của quản lý. 24
2.2.2. Vị trí vai trò của quản lý NVL. 25
2.2.3. Yêu cầu của quản lý NVL. 25
2.2.4. Nội dung của quản trị NVL. 26
2.2.4.1. Quản lý dự trữ NVL. 26
2.2.4.2. Kế hoạch nhu cầu NVL trong DN 28
2.2.4.3. Tổ chức sử dụng NVL. 29
2.3. Thực tiễn công tác hạch toán và quản lý NVL trong các DN hiện nay. 32


PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
3.1. Đặc điểm và tình hình cơ bản của công ty. 35
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 35
3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 36
3.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 37
3.1.5.Tình hình cơ bản của công ty. 41
3.1.5.1. Tình hình lao động. 41
3.1.5.3. Kết quả hoạt động SX – KD của công ty trong những năm gần đây. 44
3.2.Phương pháp nghiên cứu. 46
3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu. 46
3.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin. 46
3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 46
3.2.3.1. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế. 46
3.2.3.2. Phương pháp so sánh. 46


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47
4.1. Thực trạng hạch toán NVL. 47
4.1.1. Phân loại và tính giá NVL tại công ty. 47
4.1.1.1. Phân loại 47
4.1.1.2. Tính giá NVL. 48
4.1.2. Các phương pháp hạch toán NVL sử dụng tại công ty. 49
4.1.2.1. Hạch toán chi tiết NVL. 49
4.1.2.2. Hạch toán tổng hợp NVL. 52
4.2. Thực trạng quản lý NVL tại công ty. 59
4.2.1. Quy trình quản lý NVL. 59
4.2.2. Quản lý NVL theo các khâu. 61
4.2.2.1. Khâu thu mua. 61
4.2.2.2. Khâu dự trữ và bảo quản. 66
4.2.2.3. Khâu sử dụng. 72
4.2.3. Thực trạng công tác kiểm kê. 75
4.3. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán và quản lý NVL tại công ty. 76
4.3.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán. 76
4.3.1.1. Ưu điểm 76
4.3.1.2. Hạn chế. 77
4.3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý. 78


PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
5.1. Kết luận. 82
5.2. Kiến nghị 83
5.2.1. Kiến nghị về công tác hạch toán NVL. 83
5.2.2. Kiến nghị về công tác quản lý NVL. 84


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác hạch toán và quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công t sẽ giúp ích cho bạn.