Đề tài: Kế toán giá thành sản phẩm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà


MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i
Mục lục . ii
Danh mục các bảng biểu, sơ đồ v
Danh mục các từ viết tắt iv


Phần I. Mở Đầu . .1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
1.2.1. Mục tiêu chung . 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu .2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 2


Phần II. Cơ Sở Lý Luận Về Giá Thành Và Phân Tích Giá Thành 3
2.1. Một số vấn đề chung về giá thành .3
2.1.1. Khái niệm 3
2.1.2. Phân loại giá thành 5
2.1.3. Đối tượng tính giá thành 7
2.1.4. Trình tự các bước tính giá thành sản phẩm .8
2.1.5. Phương pháp tính giá thành .11
2.1.5.1. Phương pháp giản đơn .11
2.1.5.2. Phương pháp hệ số 12
2.1.5.3. Phương pháp tỷ lệ định mức kế hoạch 12
2.1.5.4. Phương pháp cộng dồn 13
2.1.6. Phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm .13
2.2. Phân tích giá thành 15
2.2.1. Khái niệm .15
2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm .16
2.2.3. Nội dung của phân tích giá thành 16
2.3. Vai trò, ý nghĩa, yêu cầu quản lý giá thành .18
2.3.1. Vai trò của giá thành 18
2.3.2. Ý nghĩa của việc phân tích giá thành .18
2.3.3. Yêu cầu quản lý đối với giá thành sản phẩm .19


Phần III. Đặc Điểm Địa Bàn Nghiên Cứu Và Phương Pháp Nghiên Cứu 20
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 20
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .20
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty .22
3.1.3. Tình hình cơ bản của công ty 26
3.1.3.1. Lao động 26
3.1.3.2. Tài sản - nguồn vốn .28
3.1.3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh .32
3.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 34
3.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 34
3.1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ sách 36
3.1.4.3. Kế toán quản trị về giá thành sản phẩm 37
3.2. Phương pháp nghiên cứu 39
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . .39
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu thống kê .39
3.2.3. Phương pháp chuyên môn của kế toán .39
3.2.4. Phương pháp phân tích .40


Phần IV. Kết Quả Nghiên Cứu Và Thảo Luận 41
4.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty .41
4.1.1.Các loại sản phẩm và tình hình sản xuất các loại sản phẩm của công ty 41
4.1.1.1. Các loại sản phẩm của công ty 41
Trang
4.1.1.2. Tính chất sản xuất sản phẩm của công ty 42
4.1.1.3. Tình hình sản xuất sản phẩm của công ty 43
4.1.1.4. Quy trình sản xuất một số sản phẩm của công ty 45
4.1.2. Hệ thống các định mức kinh tế trong giá thành sản phẩm .47
4.1.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty .48
4.2. Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty 48
4.3. Công tác xây dựng giá thành kế hoạch tại công ty 61
4.4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành 62
4.5. Một số nhận xét và đề xuất về giải pháp hạ giá thành của công ty 67
4.5.1. Đánh giá chung 67
4.5.2. Đề xuất giải pháp hạ giá thành .68


Phần V. Kết Luận Và Đề Nghị 69
5.1. Kết luận .69
5.2. Đề nghị 70


Danh mục tài liệu tham khảo .71


Xem Thêm: Kế toán giá thành sản phẩm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm ở công ty cổ phầ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán giá thành sản phẩm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm ở công ty cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.