Đề tài: Tìm hiểu công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội


MỤC LỤC

Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng, biểu. v
Danh mục sơ đồ. vi
Danh mục từ viết tắt vii


1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Phạm vi về nội dung. 2
1.3.2. Phạm vi về thời gian. 2


2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Những vấn đề chung về thanh toán. 3
2.1.1. Khái niệm về thanh toán. 3
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán trong quản lý tài chính của doanh nghiệp 4
2.2. Những vấn đề chung về thanh toán không dùng tiền mặt 4
2.2.1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt 4
2.2.2. Các quy định trong thanh toán không dùng tiền mặt 5
2.2.3. Cơ sở pháp lý của hệ thống các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam 6
2.3. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu trong doanh nghiệp. 7
2.3.1. Séc. 7
2.3.2. Thanh toán theo uỷ nhiệm thu. 11
2.3.3. Thanh toán theo uỷ nhiệm chi 14
2.3.4. Thanh toán theo thư tín dụng. 15
2.3.5. Thanh toán bằng thẻ thanh toán. 17
2.4.2. Quan hệ thanh toán với khách hàng. 19
2.4.3. Quan hệ thanh toán với Nhà nước. 19
2.4.4. Quan hệ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp. 22
2.5. Đặc điểm của hoạt động xây lắp và tổ chức công tác thanh toán trong xây lắp 22
2.5.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp. 22
2.5.2. Tổ chức công tác kế toán thanh toán trong xây dựng cơ bản. 23


3. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & ĐẦU TƯ 120 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
3.1. Đặc điểm công ty CPXDCT & ĐT 120. 25
3.1.1. Giới thiệu chung về công ty. 25
3.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất 26
3.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý. 27
3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán. 28
3.1.5. Tình hình lao động. 30
3.1.6. Tình hình nguồn vốn của công ty. 33
3.1.7. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 35
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 37
3.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 37
3.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán. 38
3.2.3. Phương pháp chuyên gia. 38


4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39
4.1. Thanh toán với nhà cung ứng (người bán, bên nhận thầu phụ) 39
4.2. Thanh toán với khách hàng (chủ đầu tư) 45
4.3. Thanh toán với Nhà nước. 53
4.3.1. Thanh toán thuế GTGT. 53
4.3.2. Thanh toán thuế TNDN 61
4.3.3. Thanh toán thuế môn bài 63
4.4. Thanh toán trong nội bộ DN 65
4.4.1. Thanh toán với các đơn vị trực thuộc. 65
4.4.2. Thanh toán với cán bộ công nhân viên trong công ty. 67
4.5. Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong công ty. 68
4.6. Đánh giá tình hình thực hiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại công ty 73
4.6.1. Ưu điểm 73
4.6.2. Nhược điểm 75
4.6.3. Giải pháp. 76


5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
5.1. Kết luận. 77
5.2. Kiến nghị 78


TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 1 sẽ giúp ích cho bạn.