Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bao Container tại công ty TNHH Thanh Long - Tân Mỹ - Yên Dũng - Bắc Giang


MỤC LỤC


Lời cảm ơn i
Mục lục ii
Danh mục bảng. iv
Danh mục sơ đồ. iv
Danh mục các từ viết tắt v


Phần I Mở đầu. 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2


Phần II Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
2.1 Một số vấn đề về chi phí sản xuất 4
2.2 Một số vấn đề về giá thành sản phẩm 8
2.3 Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 12
2.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 16


Phần III Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. 18
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 18
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thanh Long. 18
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty và đặc điểm sản xuất kinh doanh. 20
3.1.3 Tổ chức công tác kế toán của công ty. 23
3.1.4 Tình hình cơ bản của công ty. 26
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 31
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp. 31
3.2.2 Phương pháp so sánh. 31
3.2.3 Phương pháp chuyên môn của kế toán. 32


Phần IV Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 33
4.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty. 33
4.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất của công ty. 33
4.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 33
4.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 34
4.2.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 34
4.2.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 40
4.2.5 Kế toán chi phí sản xuất chung. 47
4.2.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 53
4.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm bao Container 55
4.4 Sự biến động giá thành sản phẩm bao Container tại Công ty và yếu tố tác động 57
4.4.1 Sự biến động giá thành sản phẩm bao Container qua 3 năm 57
4.4.2 Các yếu tố tác động đến sự biến động giá thành sản phẩm Bao Container 57
4.5 Một số vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bao Container tại Công ty. 59
4.5.1 Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 59
4.5.2 Biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm 61


Phần V Kết luận. 63


Danh mục tài liệu tham khảo. 65


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bao Container tại công ty TNHH Thanh Long - Tân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bao Container tại công ty TNHH Thanh Long - Tân sẽ giúp ích cho bạn.