Đề tài: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng Sông Đà 1.01 – 52 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội


Mục lục

Phần I MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 2
1.2.1. Mục tiêu chung: 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể: 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: 3


Phần II CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 4
2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương: 4
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tiền lương: 4
2.1.2. Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ): 6
2.1.3. Ý nghĩa và vai trò của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 7
2.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 8
2.2. Quỹ lương: 9
2.3. Các hình thức trả lương: 10
2.3.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian: 10
2.3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 12
2.4. Chế độ tiền thưởng, phụ cấp trợ cấp khác: 16
2.5. Công tác kế toán tiền lương: 16
2.5.1. Con người: 16
2.5.2. Tài khoản sử dụng: 16
2.5.3. Chứng từ và sổ sách: 17
2.5.4. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 23


Phần III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: 31

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 31
3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 33
3.1.3. Tình hình cơ bản của Công ty: 35
3.1.4. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty: 40
3.2. Phương pháp nghiên cứu: 44
3.2.1. Phương pháp chung: 44
3.2.2. Phương pháp cụ thể: 45


Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47
4.1. Tình hình lao động, quỹ lương và cơ chế thanh toán lương và các khoản trích theo lương: 47
4.1.1. Tình hình lao động tại công ty: 47
4.1.2. Tình chung về quỹ lương trong công ty: 49
4.1.3. Cơ chế thanh toán lương và các khoản trích theo lương: 50
4.2. Công tác kế toán tiền lương tại công ty: 50
4.2.1. Con người: 50
4.2.2. Tài khoản sử dụng: 51
4.2.3. Chứng từ và các sổ sách: 52
4.2.4. Cách tính lương trả cho người lao động: 54
4.2.5. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 62
4.3. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương: 69
4.4. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương: 71
4.4.1. Một số định hướng: 71
4.4.2. Một số biện pháp: 72


Phần V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
5.1. Kết luận: 74
5.2. Kiến nghị: 76


Xem Thêm: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng Sô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng Sô sẽ giúp ích cho bạn.