Đề tài: Công tác kế toán, quản lý và sử dụng vốn bằng tiền tại Doanh Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Trường Thọ


MỤC LỤC
Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng, biểu. iv
Danh mục sơ đồ. v
Danh mục từ viết tắt vi


PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1 Sự cần thiết và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3 Đối tượng nghiên cứu. 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 3


PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
2.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền. 4
2.2 Đặc điểm của vốn bằng tiền, nhiệm vụ và nguyên tắc của kế toán vốn bằng tiền 5
2.3 Quản lý vốn bằng tiền. 6
2.4 Kế toán tiền mặt 8
2.5 Kế toán tiền gửi Ngân hàng. 12
2.6 Kế toán tiền đang chuyển. 15


PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
3.1 Giới thiệu chung về DNXDTN Trường Thọ. 17
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của DN XDTN Trường Thọ. 17
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của DN XDTN Trường Thọ. 18
3.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán trong DN XDTN Trường Thọ. 22
3.1.4. Tình hình lao động của Doanh nghiệp. 25
3.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 27
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 29
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 29
3.2.2. Phương pháp kế toán. 29
3.2.3. Phương pháp so sánh đối chiếu. 29


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30
4.1 Đặc điểm lưu chuyển tiền tại DN XDTN Trường Thọ. 30
4.2 Kế toán tiền mặt và thực trạng sử dụng tiền mặt tại DN XDTN Trường Thọ 32
4.2.1. Hạch toán và các hoạt động thu bằng tiền mặt 32
4.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ chi bằng tiền mặt chủ yếu. 36
Nguồn: Phòng kế toán. 44
4.2.3. Thực trạng sử dụng tiền mặt tại DN XDTN Trường Thọ. 45
4.3 Kế toán tiền gửi Ngân hàng và thực trạng sử dụng tiền gửi Ngân hàng tại Doanh nghiệp XDTN Trường Thọ. 51
4.3.1. Hạch toán các nghiệp vụ thu bằng tiền gửi Ngân hàng. 51
4.4 Công tác quản lý và kiểm kê vốn bằng tiền. 61
4.4.1. Công tác quản lý. 61
4.4.2. Công tác kiểm kê tiền mặt 62
4.4.3. Công tác đối chiếu tiền gửi Ngân hàng. 63
4.5 Phân tích tình hình thanh toán của Doanh nghiệp. 64
4.6 Một số nhận xét về ưu nhược điểm trong công tác hạch toán, quản lý và sử dụng vốn bằng tiền tại Doanh nghiệp. 66


PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
5.1 Kết luận. 68
5.2 Kiến nghị 69


TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

Phụ lục


Xem Thêm: Công tác kế toán, quản lý và sử dụng vốn bằng tiền tại Doanh Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Trường Thọ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán, quản lý và sử dụng vốn bằng tiền tại Doanh Nghiệp Xây Dựng Tư Nhân Trường Thọ sẽ giúp ích cho bạn.