Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán và quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Constrexim I


MỤC LỤC

Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng. iv
Danh mục sơ đồ, biểu đồ. iv


PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2


PHẦN II TỔNG QUAN CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
2.1. Khái niệm, vai trò của nguyên vật liệu. 3
2.2. Phân loại nguyên vật liệu. 3
2.3. Nhiệm vụ của kế toán. 5
2.4. Tính giá nguyên vật liệu. 6
2.5. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu theo phương pháp Kê khai thường xuyên 10
2.6. Quản trị nguyên vật liệu. 20


PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
3.1. Đặc điểm của công ty cổ phần Constrexim I 32
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 40


PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41
4.1. Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần Constrexim I 41
4.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 41
4.1.2. Hình thức kế toán và trình tự ghi sổ kế toán. 42
4.1.3. Hệ thống tài khoản kế toán. 44
4.1.4. Vận dụng chính sách kế toán. 44
4.1.5. Báo cáo kế toán: 44
4.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Constrexim số 1 44
4.2.1. Phân loại nguyên vật liệu. 44
4.2.2. đánh giá nguyên vật liệu thực tế tại Công ty. 45
4.2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 46
4.2.4. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 46
4.3. Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Constrexim số 1 69
4.3.1. Tổ chức xác định nhu cầu. 69
4.3.2. Cung ứng nguyên vật liệu. 70
4.3.3. Tổ chức bảo quản nguyên vật liệu. 79
4.3.4. Tổ chức cấp phát NVL tại công ty. 79
4.3.5. Nhập kho phế liệu. 80
4.3.6. Kiểm kê nguyên vật liệu. 80
4.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán và quản trị nguyên vật liệu ở công ty. 80
4.4.1. Ưu điểm 80
4.4.2. Nhược điểm 82
4.5. Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản trị nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Constrexim số 1. 83
4.5.1. Định hướng. 83
4.5.2. Giải pháp. 83


PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
5.1. Kết luận. 88
5.2. Kiến nghị 88


TÀI LIỆU THAM KHẢO 90


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán và quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Constrexim I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán và quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Constrexim I sẽ giúp ích cho bạn.