Đề tài: Hạch toán giá thành sản phẩm và một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nam Thái


Mục lụcPHẦN 1: MỞ ĐẦU 1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2


PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 3
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 3
2.1.1. Chi phí sản xuất 3
2.1.1.1. Khái niệm 3
2.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
2.1.2. Giá thành sản phẩm 5
2.1.2.1. Khái niệm 5
2.1.2.2. Bản chất của giá thành sản phẩm 5
2.1.2.3. Chức năng của giá thành. 5
2.1.2.4. Phân loại giá thành. 6
2.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
2.2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 8
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 8
2.2.2.1. Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 8
2.2.2.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 9
2.3. HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM . 14
2.3.1. Phương pháp hạch toán giá thành một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm 14
2.3.2. Hạch toán giá thành ở Việt Nam 17

2.4. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 23
2.4.1. SV. Nguyễn Thị Quỳnh Nga/ 2004, đã tiến hành nghiên cứu đề tài hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty bánh kẹo Tràng An - Hà Nội 23
2.4.2. SV. Đào Thu Huế/ 2006 đã tiến hành nghiên cứu đề tài hạch toán giá thành sản phẩm keo dính 502 và một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh. 23
2.4.3. SV. Nguyễn Xuân Hoà/ 2005, đã tiến hành nghiên cứu đề tài phân tích tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm ở công ty may Thăng Long. 24


PHẦN 3: ĐẶC ĐIỂM - TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY 26
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
3.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY 26
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 26
3.1.2. Quy trình công nghệ của công ty. 26
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 28
3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức nghiệp vụ ở công ty. 29
3.2. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY 31
3.2.1. Tình hình lao động của công ty. 31
3.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty. 33
3.2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 34
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu chung. 36
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu chuyên môn. 36
3.4. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 37
3.4.1. Phân tích chỉ số bảng tình hình lao động. 37
3.4.2. Phân tích chỉ số bảng cân đối kế toán. 37
3.4.3. Phân tích chỉ số báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. 38


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI 39

4.1.1. Đặc điểm của chi phí sản xuất 39
4.1.2. Phân loại chi phí 39
4.1.2.1. Phân theo khoản mục trong giá thành sản phẩm 39
4.1.2.2. Phân theo chức năng của chi phí trong sản xuất kinh doanh. 39
4.1.2.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 40
4.2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KỲ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẨN NAM THÁI 40
4.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Nam Thái 40
4.2.2. Kỳ tính giá thành. 41
4.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Nam Thái 41
4.3. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI 42
4.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42
4.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 52
4.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 58
4.3.4. Đánh giá sản phẩm làm dở tại công ty cổ phần Nam Thái 65
4.3.5. Tính giá thành sản phẩm 67
4.4. CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 70
4.4.1. Những ưu điểm 70
4.4.2. Những hạn chế. 71
4.5. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 73
4.5.1. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 73
4.5.2. Một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại công ty. 78


PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 84
5.1. KẾT LUẬN 84
5.2. KIẾN NGHỊ 85


Xem Thêm: Hạch toán giá thành sản phẩm và một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán giá thành sản phẩm và một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Nam sẽ giúp ích cho bạn.