Đề tài: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Diesel Sông Công


Mục lục


PHẦN I: MỞ ĐẦU - 1 -
1.1. Tính cấp thiết của đề tài - 1 -
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài - 2 -
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - 2 -


PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU - 3 -
2.1. Các khái niệm cơ bản về thành phẩm - 3 -
2.2. Các khái niệm cơ bản về tiêu thụ thành phẩm - 9 -
2.3. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm - 16 -
2.4. Ý nghĩa của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đối với công tác quản lý doanh nghiệp. - 22 -


PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 23 -
3.1. Đặc điểm chung của công ty Diesel Sông Công. - 23 -
3.2. Phương pháp nghiên cứu. - 37 -


PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - 38 -
4.1. Kế toán thành phẩm - 38 -
4.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm - 50 -
4.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm của công ty. - 61 -


PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 69 -
5.1. Kết luận. - 69 -
5.2. Kiến nghị - 70 -


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Diesel Sông Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Diesel Sông Công sẽ giúp ích cho bạn.