Đề tài: Kế tóan TSCĐ tại Công ty TNHH TÀI LƯƠNG


MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1


Phần I Đặt vấn đề. 2
1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề. 2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề. 3
3. Phạm vi nghiên cứu. 3


Phần II Cơ sở lý luận và thực tiễn của TSCĐ 4
2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong quá trình sx kinh doanh. 4
2.1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn, đặc điểm TSCĐ 4
2.1.2. Vai trò của TSCĐ 5
2.2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ 6
2.3. Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu, nguyên tắc dg TSCĐ 6
2.3.1. Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu. 6
2.3.2. Nguyên tắc đánh giá TSCĐ 7
2.4. Thủ tục tăng, giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ 10
2.4.1. Thủ tục tăng, giảm chứng từ kế toán theo chế độ quản lý TSCĐ 10
2.4.2. Chứng từ kế toán TSCĐ 10
2.4.3. Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ 12
2.5. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 17
2.5.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 17
a.1. Trường hợp TSCĐ được mua sắm 18
a.2. Kế toán giảm TSCĐ hữu hình. 26
2.6. Kế toán khấu hao TSCĐ 41
2.7. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 44


Phần III Kết quả nghiên cứu. 47
3.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp. 47
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 47
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 49
3.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. 50
3.2. Thực trạng công tác kế toán TSCĐ 55
3.2.1. Tình hình đầu tư về TSCĐ tại đơn vị 55
3.2.2. Thực trạng và tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ ở đơn vị 55
3.2.3. Thực tế phân loại TSCĐ ở đơn vị 56
3.2.4. Kế toán chi tiết TSCĐ 56
3.2.5. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 57


Phần IV Kết luận và kiến nghị 75
1. Nhận xét về công tác kế toán TSCĐ trong c3. 75
2. Một số ý kiến. 75


Xem Thêm: Kế tóan TSCĐ tại Công ty TNHH Tài Lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế tóan TSCĐ tại Công ty TNHH Tài Lương sẽ giúp ích cho bạn.