Đề tài: Kế Toán TSCĐ tại HTX Vật liệu Xây dựng Tuổi trẻ Vĩnh Phúc


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2
I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong quá trình sx kinh doanh. 2
1. Khái niệm, tiêu chuẩn, đặc điểm TSCĐ 2
2. Vai trò của TSCĐ 3
II. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ 4
1. Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu, nguyên tắc dg TSCĐ 4
2.Thủ tục tăng, giảm TSCĐ, chứng từ kế toán và kế toán chi tiết TSCĐ 8
3. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 15
4. Trường hợp đơn vị được tài trợ, biếu tặng. 19
5. Trường hợp TSCĐ hữu hình tự chế. 19
6. Trường hợp TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi 20
7. Trường hợp đánh giá tăng TSCĐ 22
8. Trường hợp tăng TSCĐ do phát hiện thừa. 23
9. Kế toán TK tăng do xây dựng cơ bản bàn giao. 23
10. Trường hợp tăng do mua sắm TSCĐ phai qua lắp đặt trong một thời gian dài 23


PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI HTX VẬT LIỆU XÂY DỰNG TUỔI TRẺ VĨNH PHÚC 48
I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp. 48
1. Quá trình hình thành và phát triển của Đơn vị 48
2. Chức năng và nhiệm vụ của Đơn vị 50
3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. 51
II. Thực trạng công tác kế toán TSCĐ 56
1. Tình hình đầu tư về TSCĐ tại đơn vị 56 2. Thực trạng và tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ ở đơn vị 56
3. Thực tế phân loại TSCĐ ở đơn vị 57
4. Kế toán chi tiết TSCĐ 57
5. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 58


PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ CỦA HTX VẬT LIỆU XÂY DỰNG TUỔI TRẺ VĨNH PHÚC 78
I. Nhận xét về công tác kế toán TSCĐ trong Đơn vị 78
1. Ưu điểm 78
2. Nhược điểm 78
II. Giải pháp của bản thân đưa ra để khắc phục nhược điểm trên. 78


KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Kế Toán TSCĐ tại HTX Vật liệu Xây dựng Tuổi trẻ Vĩnh Phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán TSCĐ tại HTX Vật liệu Xây dựng Tuổi trẻ Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.