Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây Dựng


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3
I/ Sự cần thiết của kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 3
1/ Vị trí của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ đối voứi doanh nghiệp xây lắp 3
2/ Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp. 4
3/ Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 6
II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 6
1/ Phân loại nguyên vật liệu. 6
2 /Phân loại công cụ dụng cụ. 8
3/ Đánh giá nguyên vật liệu. 8
3.1 Đánh giá trị giá vốn của vật tư nhập kho. 9
3.2 Đánh giá trị giá vốn của vật tư xuất kho. 10
4/ Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 11
4.1 Chứng từ kế toán sử dụng: 11
4.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 12
4.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 12
4.4 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 12
CHƯƠNG II THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC VÀ XÂY DỰNG14
I/ Vài nét về Công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây Dựng. 14
1/ Sự hình thành và phát triển. 14


2/ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 15
2.1 Lập dự án thi công. 16
2.2 Tiến hành thi công. 16
2.3 Nghiệm thu thanh toán. 17
II/ Mô hình tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây Dựng. 17
1/ Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 17
2/ Tổ chức hoạt động Công ty. 20
3/ Tổ chức công tác kế toán của công ty. 23
3-1 Nhiệm vụ của phòng kế toán. 23
3-2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán. 24
4/ Hình thức kế toán áp dụng trong công ty cổ phần tàu cuốc và xây dựng. 25
III/ Thực trạng tổ chức công tác nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây Dựng. 31
1/ Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 31
1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 31
1.2 Phân loại nguyên vật liệu. 32
2/ Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu. 33
4/ Tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty 47
CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 48
I/ Đánh giá khái quát về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây Dựng. 48
1/ Những ưu điểm về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty. 49
2/ Những tồn tại về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 50
II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây Dựng. 51
KẾT LUẬN 55


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây D
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Tàu Cuốc và Xây D sẽ giúp ích cho bạn.