Đề tài: Tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Tuyên Quang


MỤC LỤC

Phần I Mở đầu. 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2


PhầnII Cơ sở lý luận. 3
2.1 Những vấn đề chung về kế toán và tổ chức công tác kế toán. 3
2.1.1 Khái niệm 3
2.1.1. Khái niệm về kế toán và kế toán tài chính. 3
2.1.1.2 Khái niệm về tổ chức công tác kế toán. 4
2.1.2. Vai trò, chức năng của kế toán và tổ chức công tác kế toán. 4
2.1.2.1 Vai trò, chức năng của kế toán. 4
2.1.2.2 Vai trò, chức năng của tổ chức công tác kế toán. 5
2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán và tổ chức công tác kế toán. 6
2.1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán. 6
2.1.3.2 Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán. 6
2.2 Mối quan hệ giữa tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 7
2.3 Nội dung và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán. 8
2.3.1 Nội dung và hình thức tổ chức công tác kế toán. 8
2.3.1.1 Nội dung tổ chức công tác kế toán. 8
2.3.1.2 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 17
2.3.2 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán. 22


Phần III Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. 23
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 23
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty. 23 3.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 24
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty. 24
3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 25
3.1.5 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 28
3.1.6 Tình hình lao động của công ty. 31
3.1.7 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 32
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 35
3.2.1 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu. 35
3.2.2 Các phương pháp chuyên môn. 35


Phần IV Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 37
4.1 Thực trạng tổ chức công tác kế toán của công ty. 37
4.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 37
4.1.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 37
4.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. 39
4.1.2 Tổ chức nghiệp vụ kế toán. 41
4.1.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 41
4.1.2.2 Tổ chức sổ kế toán. 46
4.1.2.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán. 68
4.1.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính. 76
4.1.3 Tổ chức phương tiện tính toán. 79
4.2 Đánh giá việc tổ chức công tác kế toán ở công ty. 79
4.2.1 Ưu điểm 79
4.2.2 Hạn chế. 80
4.3 Một số giải pháp đề xuất 81


Phần V Kết luận và đề xuất 83
5.1 Kết luận. 83
5.2 Ý kiến đề xuất 84
5.2.1 Đối với Nhà nước. 84
5.2.2 Đối với công ty. 84
5.2.3 Đối với người lao động. 84


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Tuyên Quang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.