Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu


MỤC LỤC

PHẦN I MỞ ĐẦU - 1 -
1.1 Đặt vấn đề: - 1 -
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2 -
1.2.1 Mục tiêu chung: - 2 -
1.2.2 Mục tiêu cụ thể: - 2 -
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - 2 -
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: - 2 -
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: - 2 -


PHẦN II LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - 3 -
2.1 chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: - 3 -
2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất : - 3 -
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: - 3 -
1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo hoạt động và công dung kinh tế - 3 -
1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. - 4 -
2.2 Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp : - 5 -
2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm : - 5 -
2.2.2 Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất : - 5 -
2.2.2.1 Căn cứ vào thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành sản phẩm : - 5 -
2.2.2.2 Căn cứ vào phạm vi các chi phí cấu thành : - 6 -
2.3 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : - 6 -
2.3.1 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : - 6 -
2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất: - 7 -
2.3.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất - 7 -
2.3.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất - 7 -
2.3.3 Kế toán giá thành sản phẩm : - 14 -
2.3.3.1 Đối tượng tính giá thành. - 14 -
2.3.3.2 Phương pháp tính giá thành : - 15 -
2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang: - 18 -
2.4.1 khái niệm sản phẩm dở dang: - 18 -
2.4.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: - 18 -
2.4.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp - 18 -
2.4.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương: - 19 -
2.4.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. - 20 -


PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 21 -
3.1 Đặc điểm chung của công ty. - 21 -
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. - 21 -
3.1.2 Chức năng nhiệm vụ: - 21 -
3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. - 22 -
3.1.4 Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm - 23 -
3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty: - 25 -
3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán: - 25 -
3.2.2 Hình thức kế toán áp dụng trong công ty : - 26 -
3.2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. - 27 -
3.3 Tình hình cơ bản của công ty: - 28 -
3.3.1 Tình hình lao động của công ty: - 28 -
3.1.4.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn: - 29 -
3.1.4.3 Kết quả sản xuất kinh doanh. - 32 -
3.2 Phương pháp nghiên cứu. - 34 -
3.2.1. Phương pháp hạch toán kế toán. - 34 -
3.2.2. P hương pháp thống kê kinh tế. - 34 -
3.2.3. Phương pháp đối chiếu. - 34 -
3.2.4. Phương pháp so sánh. - 34 -
3.2.5.Phương pháp chuyên gia. - 34 -


PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - 35 -
4.1 Đặc điểm sản xuất của công ty: - 35 -
4.2 Kế toán chi phí sản xuất: - 36 -
4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: - 36 -
4.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: - 39 -
4.2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất dở dang: - 64 -
4.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu: - 66 -
4.2.5 Kế toán giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu: - 67 -
4.3 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu. - 70 -
4.3.1 Những đánh giá chung về công tác kế toán. - 70 -
4.3.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm - 73 -
4.4 Một số biện pháp chủ yếu nhằm hạ giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính ViglaceraĐáp Cầu: - 78 -


PHẦN V KẾT LUẬN - 80 -Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu sẽ giúp ích cho bạn.