Đề tài: Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại đầu tư Long biên


MỤC LỤC
Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục các bảng. v
Danh mục sơ đồ. vi
Danh mục các chữ viết tắt vii


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
1.2.1. Mục tiêu chung. 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
1.3.1.Đối tượng nghiên cứu. 3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3
1.4. Kết cấu luận văn. 3


PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 4
2.1. Những vấn đề chung về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá. 4
2.1.1. Hàng hoá. 4
2.1.2. Tiêu thụ hàng hoá. 4
2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá. 5
2.1.4. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá. 6
2.1.5. Nguyên tắc đánh giá hàng hoá. 7
2.1.6. Phương pháp đánh giá hàng hoá. 8
2.2. Kế toán hàng hoá về giá vốn. 12
2.2.1. Kế toán hàng hoá và kế toán giá vốn hàng hoá. 12
2.3. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ. 16
2.3.1. Kế toán doanh thu. 16
2.3.1. Kế toán các khoản giảm trừ. 18

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 23
3.1.1. Đặc điểm và sự phát triển của công ty. 23
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 24
3.1.3.Cơ cấu tổ chức, bộ máy. 25
3.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 28
3.1.5. Công tác kế toán tại siêu thị. 29
3.1.6. Tình hình tài sản và nguồn vốn của siêu thị 31
3.1.7. Kết quả kinh doanh của siêu thị 33
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 35
3.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 35
3.2.2. Phương pháp so sánh. 35
3.3.3. Phương pháp chuyên môn của kế toán. 35


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37
4.1. Kế toán hàng hoá. 37
4.1.1. Đặc điểm hàng hoá của siêu thị 37
4.1.2. Tình hình tiêu thụ hàng hoá của siêu thị 38
4.1.3. Kế toán quá trình mua hàng hoá của siêu thị 39
4.1.4. Phương pháp xác định giá xuất kho. 50
4.1.5 Tình hình tồn kho và công tác kiểm kê hàng hoá của siêu thị 55
4.1.5.1. Tình hình tồn kho hàng hoá của siêu thị 55
4.1.5.2. Quá trình kiểm kê hàng hoá tại siêu thị 56
4.2. Kế toán xác định tiêu thụ. 60
4.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng. 60
4.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán. 62
4.3. Đánh giá công tác kế toán tại siêu thị 55
4.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá. 68
4.4.1. Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá. 68
4.4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế. 70
4.4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. 71


PHẦN V: KẾT LUẬN 73
5.1. Kết Luận: 73
5.2. Kiến nghị 74


DANH MỤC THAM KHẢO 76


Xem Thêm: Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại đầu tư Long biên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần thương mại đầu tư Long biên sẽ giúp ích cho bạn.