Đề tài: Thực trạng công tác kế toán NVL – CCDC tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn


Lời nói đầu

CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL – CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
I.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
1.Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL – CCDC .
1.1Khái niệm NVL – CCDC :
1.2.Đặc điểm của NVL-CCDC.
1.3.Vai trò của NVL – CCDC.
2.Yêu cầu quản lý.
3.Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán NVL – CCDC .
3.1. Ý nghĩa của kế toán NVL – CCDC :
3.2.Nhiệm vụ vủa kế toán NVL – CCDC .
II.Phân loại và đánh giá NVL – CCDC .
1.Phân loại NVL.
1.1.Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
1.2.Căn cứ vào nguồn hình thành NVL được chia thành:
1.3.Căn cứ vào mục đích công dụng của NVL được chia thành:
2.Phân loại CCDC.
2.1.Phân loại theo phương pháp phân bổ giá trị CCDC vào chi phí và thời gian sử dụng:
2.2.Phân loại theo yêu cầu quản lý và ghi chép kế toán:
2.3.Phân loại theo mục đích và nơi sử dụng:
3.Đánh giá NVL – CCDC .
3.1.Đánh giá NVL – CCDC theo giá thực tế:
III.Nội dung công tác kế toán NVL – CCDC.
1.Tổ chức kế toán chi tiết NVL – CCDC .
1.1.Yêu cầu hạch toán chi tiết NVL – CCDC .
1.2. Chứng từ kế toán sử dụng.
1.3.Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL – CCDC.
2.Kế toán tổng hợp NVL – CCDC.
2.1.Các phương pháp kế toán tổng hợp NVL – CCDC.
3.Các hình thức sổ kế toán
3.1.Hình thức Nhật ký chung:
3.2. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái:
3.3Hình thức Chứng từ ghi sổ:
3.4. Hỡnh thức nhật kớ sổ cỏi.
3.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính.


Chương II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL – CCDC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
I.Những vấn đề chung của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
1.Quá trình hình thành,định hướng phát triển, đặc điểm môi trường những thuận lơi và khó khăn của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
1.1.Quá trình hình thành của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
1.2.Định hướng phát triển.
1.3.Đặc điểm môi trường.
1.4.Những thuận lợi và khó khăn
2.Tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
2.1.Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơ bản của công ty và qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
2.2. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
4.Tình hình chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty.
3.2. Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty.
5.Mối quan hệ công tác giữa các bộ phận và cán bộ kế toán.
6.Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty.
7.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho áp dụng tại Công ty.
8.Hệ thống báo cáo tài chính được sử dụng tại công ty.
9.Một số chỉ tiêu mà công ty đạt được năm 2007.
II.Thực tế công tác kế toán NVL – CCDC ở Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn .
1.Các vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán NVL – CCDC tại công ty.
1.1.Đặc điểm NVL – CCDC.
1.2.Phân loại và đánh giá NVL – CCDC tại công ty.

CHƯƠNG III:
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL – CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN- HÀ TÂY.
I.Một số ý kiến nhận xét.
II.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL – CCDC ở công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – Hà Tây.


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu – CCDC tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu – CCDC tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn sẽ giúp ích cho bạn.