Đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Thiên Trường


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁNBÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 2
1.1. Sự cần thiết về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 2
1.1.1. Khái niệm bán hàng: 2
1.1.2.Ý nghĩa của của việc quản lý quá trình bán hàng. 2
1.1.3.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3
1.1.4.Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4
1.2. Các phương thức bán hàng. 4
1.2.1. Theo quá trình vận động của hàng hóa có 2 phương thức bán hàng: 4
1.2.2. Theo phương thức thanh toán có 2 phương thức bán hàng như sau: 5
1.2.3. Theo khâu vận động của hàng hóa có các phương thức bán hàng: 5
1.2.4. Theo phạm vi hàng bán: 5
1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 5
1.3.1. Kế toán doanh thu. 5
1.3.1.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu. 5
1.3.1.2. Phân loại doanh thu. 6
1.3.1.3. Chứng từ hạch toán doanh thu. 7
1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 8
1.3.2.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu. 8
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng: 9
1.3.2.3. Trình tự kế toán: 10
1.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 10
1.4.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán. 10
1.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 12
1.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 14
1.5.1. Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 14
1.5.2. Chứng từ sử dụng. 15
1.5.3. Tài khoản sử dụng. 16
1.5.4. Phương pháp kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 16
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 19
1.6.1. Kết quả bán hàng. 19
1.6.2. Nội dung, yêu cầu xác định kết quả bán hàng . 20
1.6.3. Chứng từ sử dụng. 20
1.6.4. Tài khoản sử dụng. 20
1.6.5. Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng. 21
1.6.6. Sổ kế toán sử dụng. 21


CHƯƠNG 2:THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 23
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Thiên Trường. 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 23
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý công tác tổ chức sản xuất kinh doanh. 23
2.1.3. Đặc điểm hàng hoá và thị trường tiêu thụ . 26
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 27
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 29
2.2. Thực tế tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Thiên Trường. 32
2.2.1. Phương thức bán hàng. 32
2.2.2. Mã hoá các danh mục tại công ty CP Thiên Trường. 33
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 35
2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng . 35
2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 46
2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 46
2.2.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 46
2.2.3.2. Kế toán chi phí tài chính 46
2.2.4. Kế toán phải thu khách hàng. 46
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 52
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 58
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng. 58
2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 61
2.2.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 63
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 63


CHƯƠNG III:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁCKẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ . 67
BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CP THIÊN TRƯỜNG 67
3.1. Nhận xét đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Thiên Trường 67
3.1.1. Những ưu điểm. 67
3.1.2. Những điểm cần hoàn thiện. 69
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty. 70


KẾT LUẬN 77


Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Thiên Trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Thiên Trường sẽ giúp ích cho bạn.