Đề tài: Một số giải pháp hoàn thịên kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa” tại KBNN Thái Bình


Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
2. Mục đích nghiên cứu. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
4. Phương pháp nghiên cứu. 2
5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
6. Kết cấu của đề tài: 3


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KSC NSNN THEO CƠ CHẾ “ MỘT CỬA”. 4
1.1. Chi NSNN và quản lý chi NSNN. 4
1.1.1. Những vấn đề chung về chi NSNN 4
1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách Nhà nước. 4
1.1.1.2. Phân loại chi ngân sách Nhà nước. 5
1.1.2. Quản lý chi NSNN. 11
1.2. Kiểm soát chi NSNN theo cơ chế "một cửa" tại Kho bạc Nhà nước. 14
1.3. Nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN theo cơ chế "một cửa" qua KBNN 19
1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của KBNN 19
1.3.2 Nội dung, quy trình kiểm soát chi NSNN theo cơ chế "một cửa" của KBNN. 22
1.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN. 24
1.3.3.Vai trò của KBNN với công tác kiểm soát chi. 26


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NSNN THEO CƠ CHẾ “ MỘT CỬA” TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI BÌNH 29
2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của KBNN Thái Bình. 29
2.1.1 Đặc điểm kinh tế - Xã hội của tỉnh Thái Bình. 29
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển KBNN Thái Bình. 30
2.2 Thực trạng kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa” tại KBNN Thái Bình. 32
2.2.1 Thực trạng chi NSNN qua KBNN tỉnh Thái Bình trong những năm gần đây. 32
2.2.2 Trách nhiệm của các bộ phận nghiệp vụ KBNN Thái Bình trong công tác kiểm soát chi NSNN. 34
2.2.3 Thực trạng kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa”. 36
2.2.3.1 Kiểm soát thanh toán chi thường xuyên (chi theo dự toán) 36
+ Căn cứ vào hồ sơ cấp tạm ứng hoặc thanh toán đủ điều kiện chi, bộ phận kế toán làm thủ tục cấp tạm ứng hoặc thanh toán cho đơn vị và hạch toán kế toán theo chế độ qui định. 38
Các khoản chi NSNN được cấp phát theo hình thức: Cấp phát theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cấp bằng lệnh chi tiền. 38
2.2.3.2 Kiểm soát chi đầu tư phát triển và chi CTMTQG 43
2.3ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CHI NSNN THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” QUA KBNN TỈNH THÁI BÌNH. 59
2.31 Những kết quả đạt được: 59
2.3.2Những tồn tại vướng mắc và nguyên nhân trong khi thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế “một cửa” tại KBNN Thái Bình. 64
2.32.1 Những tồn tại vướng mắc trong khi thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế “một cửa” tại KBNN Thái Bình. 64
2.3.22 Nguyên nhân. 74CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NSNN THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI KBNN THÁI BÌNH. 78
3.1 Mục tiêu và định hướng hoàn thiện kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa” tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình. 78
3.1.1 Mục tiêu đổi mới cơ chế kiểm soát chi NSNN trong những năm sắp tới. 78
3.2 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa” qua KBNN. 83
3.2.1 Nhóm giải pháp về cơ chế kiểm soát chi. 83
3.2.2 Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện. 87
3.2.2.1 Giải pháp tổ chức thực hiện trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN Thái Bình. 87
3.2.2.2 Giải pháp tổ chức thực hiện triển khai và hoàn thiện mô hình kiểm soát theo cơ chế “một cửa”. 89
3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp. 100


KẾT LUẬN 103


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thịên kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa” tại KBNN Thái Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thịên kiểm soát chi NSNN theo cơ chế “một cửa” tại KBNN Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.