Đề tài: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LONG HẢI


Mục lục

Chương 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 1
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁTHÀNH SẢN PHẨM . 1
1.1.1 Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1
1.1.1.1 Bản chất của chi phí sản xuất 1
1.1.1.2. Bản chất của giá thành sản phẩm 1
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2
1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế (theo yếu tố chi phí) 3
1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng kinh tế của chi phí (theo khoản mục) 4
1.1.2.3. Các cách phân loại khác. 4
1.1.3. Phân loại giá thành sản phẩm 5
1.1.3.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 5
1.1.3.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí trong giá thành. 5
1.2. ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH. 6
1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6
1.2.2. Đối tượng tính giá thành. 7
1.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành. 7
1.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 8
1.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8
1.3.1.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp. 8
1.3.1.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp. 9
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 9
1.3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 11
1.3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 12
1.3.2.4. Tập hợp chi phí sản xuất 14
1.3.2.4.1. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14
1.3.2.4.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 15
1.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang. 15
1.3.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp) 16
1.3.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 17
1.3.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. 18
1.4. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 19
1.4.1. Kỳ tính giá thành. 19
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 19
1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 20
1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 20
1.4.2.3. Phương pháp tính giá thành phân bước. 21
1.4.2.4. Các phương pháp tính giá thành khác. 23
1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY. 23
1.5.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán. 23
1.5.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 24
1.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 25
1.5.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 25
1.5.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 26
1.5.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 27
1.5.3.4. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ. 27
1.5.4. Kế toán giá thành sản phẩm 27


Chương 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 28
TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LONG HẢI. 28
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH LONG HẢI. 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 30
2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 31
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 32
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 32
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng. 33
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LONG HẢI 35
2.2.1. Đặc điểm công tác quản lý chi phí sản xuất. 35
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 36
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 37
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 41
2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 45
2.2.2.4. Phân bổ chi phí sản xuất. 47
2.2.2.5. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 49
2.2.3.Tổ chức công tác tính giá thành. 50
2.2.3 2. Kỳ tính giá thành. 51
2.2.3.3. Phương pháp tính giá thành. 51


Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LONG HẢI 53
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Long Hải 53
3.1.1. Ưu điểm. 53
3.1.2. Tồn tại chủ yếu. 55
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 57
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Long Hải. 58


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.