Đề tài: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà Nội Hafasco


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh Thương mại
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

1.2.1.Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

1.3. Nội dung của tổ chức công tác Kế toán bán hàng và Xác định kết quả kinh doanh

1.3.1.Một số khái niệm yếu sử dụng trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa

1.3.2. Các phương thức bán hàng

1.3.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp
1.3.2.2. Phương thức gửi hàng
1.3.2.3 Phương thức bán hàng qua đại lý
1.3.2.4. Phương thức bán hàng trả góp
1.3.2.5 Phương thức hàng trao đổi hàng
1.3.2.6. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác.
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán.
1.3.3.1.Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.4. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.
1.3.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng.
1.3.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
1.3.5. Hạch toán thuế giảm trừ doanh thu bán hàng
1.3.5.1. Kế toán thuế GTGT:
1.3.5.2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu
1.3.6. Kế toán chi phí bán hàng.
1.3.6.1. Nội dung.
1.3.6.2. Phương pháp kế toán:
1.3.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
1.3.7.1 Nội dung
1.3.7.2 Phương pháp kế toán
1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.3.9. Một số hình thức kế toán.
1.3.9.1. Hình thức nhật ký chung.
1.3.9.2. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái
1.3.9.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.9.3. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.3.9.5. Hình thức kết toán
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI HAFASCO
2.1. Đặc điểm chung của Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà Nội Hafasco.
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lí của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán của công ty.
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
2.1.3.2. Hình thức kế toán áp dụng.
2.1.3.3 Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà Nội Hafasco.
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2. Kế toán Giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính
2.2.4. Kế toán thu nhập và chi phí khác
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG 3
MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI HAFASCO

3.1. Nhận xét chung về công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội
3.2. Nhận xét về kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Hafasco
3.2.1. Về ưu điểm
3.2.2. Những hạn chế
3.3. Những đề xuất và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hà sẽ giúp ích cho bạn.