Đề tài: Cơ sở lý luận về hoạch toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC
PHẦN I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 1
I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ: 1
1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ. 1
2. Phân loại TSCĐ hữu hình theo công dụng kinh tế: 2
3. Đánh giá TSCĐ. 4
4. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ. 7
II. KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ 7
1. Chứng từ kế toán TSCĐ 8
2. Nội dung của kế toán chi tiết TSCĐ 10
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TSCĐ. 12
1. Kế toán TSCĐ hữu hình. 12
IV. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ. 19
1. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ. 19
2. Kế toán khấu hao TSCĐ. 22
SƠ ĐỒ 05: TRÌNH TỰ KẾ TOÁN KHẤU HAO VÀ HAO MÒN TSCĐ 24
3. Giá trị hao mòn của TSCĐ 25
V.KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ 25


PHẦN II: 27
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LIÊN HIỆP THỰC PHẨM HÀ TÂY. 27
I. ĐẶCĐIỂM KINH TẾ- KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY LHTPHT 27
PHẦN III: 65
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LIÊN HIỆP THỰC PHẨM HÀ TÂY 65
II. ĐẶC ĐIỂM CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY LHTP HÀ TÂY: 32
.1.Nhiệm vụ, chức năng của phòng kế toán: 32
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty LHTP Hà Tây: 34
III. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LHTP HÀ TÂY 35
1. Đặc điểm TSCĐ hữu hình của Công ty LHTP Hà Tây: 35
2. Phân loại TSCĐ ở công ty LHTP Hà Tây: 36
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNGTSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LHTP HÀ TÂY( KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY) 38
1. Kế toán tăng TSCĐ hữu hình ở Công ty: 40
2 Kế toán giảm TSCĐ hữu hình ở Công ty: 47
V. HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LHTP HÀ TÂY: 57
VI. HẠCH TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LHTP HÀ TÂY: 61

I. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 65
1. Về tổ chức bộ máy kế toán. 65
II. MỘT SỐ HẠN CHẾ: 66
III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY LHTP HÀ TÂY. 68


KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


Xem Thêm: Cơ sở lý luận về hoạch toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lý luận về hoạch toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.