Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại Xí nghiệp Sông Đà 5.03


STT
NỘI DUNG
TRANG

Lời mở đầu
1
Chương I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
3
1
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
3
1.1
Chi phí sản xuất

3
1.2
Giá thành sản phẩm

4
2.
Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

4
3
Vai trò công tác kế toán và nhiệm vụ

5
3.1
Vai trò

5
3.2
Nhiệm vụ

6
II.
PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

7
1
Phân loại chi phí sản xuất

7
.2
Phân loại giá thành sản phẩm

7
3
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

8
III.
ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢNN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

9
1
Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

9
2
Đối tượng tính giá thành sản phẩm

9
3
Mối quan hệ giữa Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm

10
IV.
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

10
V
.ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ CUỐI KỲ

11
VI.
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

11
CHƯƠNG II:
THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 5.03

14
I.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

14
1
Quá trình hình thành và phát triển

14
2
Đặc điểm tổ chức sản xuất


15
3
Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

16
4
Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toản quản lý

18
5
Đặc điểm tổ chức kế toán

21
II.

THỰC TẾ CÁC TỐ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 5.03

25
1
Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại xí nghiệp

25
2
Phân loại chi phí sản xuất tại xí nghiệp

27
3
Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp

28
4
. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp

28
5
Phương pháp đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ tại xí nghiêp

48
6
Phương pháp tính giá thành tại xí nghiệp

50
CHƯƠNG III:
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỐ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 5.03

51
1
Nhận xét đánh giá chung về công tác quản lý và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp

51
2
. Các kiến nghị đề xuất

53
2.1
Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp
54
2.2
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung:

55
2.3
Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất
55

KẾT LUẬN

57


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại Xí nghiệp Sông Đà 5.03
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành tại Xí nghiệp Sông Đà 5.03 sẽ giúp ích cho bạn.