Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất . 3
1.1.1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 4
1.1.2. Giá thành sản phẩm 7
1.1.2.1. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm 7
1.1.2.2. Phân loại giá thành 8
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm . 8
1.1.4. Ý nghĩa, nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 9
1.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 10
1.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 10
1.2.1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 19
1.2.2. Tính giá thành sản phẩm . 19
1.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 19
1.2.2.2. Kỳ tính giá thành . 20


PHẦN 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ . 27
2.1. Tổng quan về Công ty bánh kẹo Hải Hà 27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 27
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 29
2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm 31
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty bánh kẹo Hải Hà . 35
2.1.4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 35
2.1.4.2. Hệ thống TK sử dụng tại Công ty 36
2.2. Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. 37
2.2.1. Đặc điểm sản phẩm sản xuất tại Công ty 37
2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 37
2.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 38
2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 63
2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành 63
2.2.4.2. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành . 63
2.2.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 63


PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ . 65
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà. 65
3.1.1. Ưu điểm 65
3.1.2. Nhược điểm 66
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành taị Công ty bánh kẹo Hải Hà 68


KẾT LUẬN . 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.