Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng đường thuỷ I


LỜI MỞ ĐẦU 11


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13
1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 13
1.1.1.1.Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản. 13
1.1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp. 14
1.1.2. Yêu cầu quản lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 15
1.1.3. Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành đối với công tác quản lý kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp. 16
1.1.3.1.Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành đối với công tác quản lý kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp. 16
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành đối với công tác quản lý kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp. 17
1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 18
1.2.1. khái niệm chi phí sản xuất. 18
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 18
1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 19
1.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 20
1.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 21
1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 21
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 22
1.3.2.1. Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 22
1.3.2.2. Phân loại theo phạm vi tính toán chi phí. 24
1.4. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 24
1.4.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 24
1.4.2. Đối tượng kế toán tính giá thành sản phẩm. 25
1.4.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và kế toán tính giá thành sản phẩm 25
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 27
1.5.1. Phương pháp kế toán. 27
1.5.1.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp. 27
1.5.1.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp. 27
1.5.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 28
1.5.2.1.Tài khoản sử dụng. 28
1.5.2.2. Phương pháp kế toán. 29
1.5.2.3. Sơ đồ hạch toán. 29
1.5.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 30
1.5.3.1. Tài khoản sử dụng. 30
1.5.3.2. Phương pháp kế toán. 31
1.5.3.3. Sơ đồ hạch toán. 32
1.5.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 32
1.5.4.1.Tài khoản sử dụng. 32
1.5.4.3. Sơ đồ hạch toán. 35
1.5.5. Kế toán chi phí sản xuất chung. 36
1.5.5.1. Tài khoản sử dụng. 36
1.5.5.2. Phương pháp kế toán. 36
1.5.5.3. Sơ đồ hạch toán. 38
1.6. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 39
1.6.1. Phương thức đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán:. 39
1.6.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán:. 39
1.6.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương: 40
1.7. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 40
1.8. Giá thành sản phẩm và các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 42
1.8.1. Khái niệm và phân loại. 42
1.8.1.1. Khái niệm. 42
1.8.1.2. Phân loại. 42
1.8.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 43
1.8.2.1. Phương pháp trực tiếp. 43
1.8.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 44
1.8.2.3. Phương pháp giá thành theo đơn đặt hàng. 44
1.8.2.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức. 44
1.8.2.5. Phương pháp liên hợp. 45
1.9. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp. 45
1.9.1.Hình thức kế toán nhật ký chung. 45
1.9.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái. 47
1.9.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 48
1.9.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ. 49
1.9.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 51
1.9.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính. 51
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ I. 52
2.1. Đặc điểm chung của công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 52
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 52
2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty. 53
2.1.2.1.Dịch vụ tư vấn:. 53
2.1.2.2. Hoạt động xây lắp công trình. 54
2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 56
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty:. 56
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc:. 58
2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 60
2.1.4.1. Bộ máy kế toán. 60
2.1.4.2. Hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng. 63
2.2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 67
2.2.1. Nguyên tắc chi phí sản xuất. 67
2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 68
2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 68
2.2.3.1. Đặc Điểm. 68
2.2.3.2. TK sử dụng. 69
2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 78
2.2.4.1. Đặc Điểm. 78
2.2.4.2. TK sử dụng. 80
2.2.4.3. Trình tự ghi sổ. 86
2.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 88
2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung. 89
2.2.6.1 Chi phí nhân viên quản lý xí nghiệp. 89
2.2.6.2. Chi phí dụng cụ sản xuất. 94
2.2.6.3. Chi phí TSCĐ 96
2.2.6.4. Kế toán chi phí dịch vụ thuê ngoài 98
2.2.6.5. Chi phí bằng tiền khác:. 100
2.2.7. Tập hợp chi phí sản xuất. 104
2.2.8. Đánh giá sản phẩm làm dở. 107
2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 109
2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 109
2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 109
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ I 114
3.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 114
3.2.Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 115
3.2.1. ưu điểm. 115
3.2.2. Nhược điểm. 117
3.3. Một số ý kiến đề xuất công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 119
3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 119
3.3.2. Một số ý kiến đề xuất công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ I. 119
KẾT LUẬN. 127


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn x sẽ giúp ích cho bạn.