Đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Phong


Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU 6

CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ
TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .8
1.1.1. Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp 8
1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động SXKD xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán 8
1.1.1.2. Đặc điểm sản phẩm xây lắp . 8
1.1.2. Khái niệm, vị trí, vai trò của nguyên vật liệu 9
1.1.2.1. Khái niệm nguyên vật liệu 9
1.1.1.3. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp . 9
1.1.3. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 11
1.1.4. Nhiệm vụ, kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 13
1.1.5. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu 14
1.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NVL TRONG DN XÂY LẮP . 15
1.2.1. Phân loại NVL 15
1.2.1.1. Phân loại NVL căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị của DN 15
1.2.1.2. Phân loại NVL căn cứ vào nguồn hình thành NVL .16
1.2.1.3. Phân loại NVL căn cứ vào mục đích công dụng của NVL 16
1.2.2. Đánh giá NVL trong doanh nghiệp xây lắp .16
1.2.2.1. Các nguyên tắc đánh giá NVL .16
1.2.2.2. Các phương pháp đánh giá NVL trong DN xây lắp .17
1.2.2.2.1. Đối với NVL nhập kho 17
1.2.2.2.2. Đối với NVL xuất kho 18
1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN XÂY LẮP .20
1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng 20
1.3.2. Kế toán chi tiết NVL 21
1.3.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song .21
1.3.2.2. Phương pháp số dư 23
1.3.2.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 23
1.3.3. Kế toán tổng hợp NVL .23
1.3.3.1. Phân biệt kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ 23
1.3.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên .25
1.3.3.3. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ .27
1.3.4. Hệ thống sổ kế toán 28
1.3.4.1. Hình thức nhật ký - sổ cái 28
1.3.4.2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ .28
1.3.4.3. Hình thức kế toán nhật ký chung . 28
1.3.4.4. Hình thức nhật ký - chứng từ .28
1.3.5. Tổ chức kế toán NVL trong điều kiện kế toán trên máy vi tính .28
1.3.5.1. Sự cần thiết khách quan của việc tin học hoá công tác kế toán. .28
1.3.5.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong sử dụng phần mềm kế toán 29

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH PHONG .31
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MẠNH PHONG 31
2.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH Mạnh Phong. .31
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Mạnh Phong. 31
2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Mạnh Phong 33
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Mạnh Phong. 33
2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở công ty 33
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 35
2.1.4.3. Phần mềm kế toán sử dụng tại Công ty TNHH Mạnh Phong. 35
2.2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL Ở CÔNG TY TNHH MẠNH PHONG 36
2.2.1. Vai trò, đặc điểm và tình hình quản lý nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Mạnh Phong 36
2.2.1.1. Vai trò, đặc điểm NVL ở Công ty TNHH Mạnh Phong 36
2.2.1.2. Tình hình quản lý NVL ở Công ty .37
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Mạnh Phong. 38
2.2.3. Đánh giá NVL tại Công ty cổ TNHH Mạnh Phong. .39
2.2.3.1. Đánh giá NVL nhập kho .39
2.2.3.2. Đánh giá NVL xuất kho 41
2.2.4. Hạch toán ban đầu về NVL ở Công ty TNHH Mạnh Phong. .43
2.2.4.1. Thủ tục nhập kho 43
2.2.4.2. Thủ tục xuất NVL 44
2.2.5. Hạch toán chi tiết NVL ở Công ty TNHH Mạnh Phong. 45
2.2.5.1. Tại kho .45
2.2.5.2. Tại phòng kế toán 47
2.2.6. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty TNHH Mạnh Phong. .51
2.2.6.1. Tài khoản kế toán sử dụng .51
2.2.6.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại Công ty 51
2.2.6.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại Công ty .54
2.2.7. Hệ thống sổ sách kế toán 55

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH PHONG 56
3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH PHONG. 56
3.1.1. Ưu điểm .56


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Phong
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Phong sẽ giúp ích cho bạn.