Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần kim khí và xây dựng Bảo Huy


Môc lôc
LỜI MỞ ĐẦU . 1
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.3 Nội dung phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . 8
1.1.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang . 19
1.1.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 20
1.16 hình thức sổ kế toán . 22
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty CP kim khí và xây dựng Bảo Huy 29
2.1 Tổng quan về công ty CP kim khí và xây dựng Bảo Huy . 29
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 29
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP kim khí và xây dựng Bảo Huy 30
2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất . 32
2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán sử dụng ở công ty CP kim khí và xây dựng Bảo Huy . 33
2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty. 37
2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 37
2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty . 37
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty . 38
2.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 38
2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 41
2.2.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 43
2.2.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung . 46
2.2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 48
2.2.3.6 Đánh giá sản phẩm làm dở tại công ty . 48
2.2.3.7 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty . 50
Chương 3: Trình bày phương hướng, các giải pháp hoàn thiện về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty CP kim khí và xây dựng Bảo Huy. 51
3.1 Những ưu điểm và hạn chế của công ty 51
3.1.1 Ưu điểm của công ty . 51
3.1.2 Hạn chế của công ty . 52
3.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 53
3.3 Giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty . 54
3.3.1 Hoàn thiện hạch toán ban đầu và luân chuyển chứng từ 54
3.3.2 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 55
3.3.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57
3.3.4 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 58
3.3.5 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung . 58
3.3.6 Hoàn thiện về công tác kế toán . 58
KẾT LUẬN . 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC BẢNG BIỂU


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần kim khí và xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần kim khí và xây sẽ giúp ích cho bạn.