Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP phát triển Đại Việt


Mục Lục
Lời cam đoan .1
Danh mục những từ viết tắt .2
Mục Lục . .3
Lời nói đầu . .5


Chương 1. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7
1.1. Những khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7
1.1.1. Hàng hoá và yêu cầu quản lý hàng hoá .7
1.1.2. Bán hàng hoá và yêu cầu quản lý 8
1.1.3. Xác định kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý .10
1.1.4.Vị trí, vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 10
1.1.5. Nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức hạch toán kế toán bán hàng 12
1.2. Kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại 13
1.2.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá 13
1.2.2. Kế toán chi tiết hàng hoá .16
1.2.3. Kế toán tổng hợp hàng hoá (Tại công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 20
1.3. Bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM .23
1.3.1. Những vấn đề chung liên quan đến bán hàng .23
1.3.2. Kế toán bán hàng, xác định doanh thu và các khoản làm giảm doanh thu 28
1.3.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng .31
1.4. Hình thức sổ kế toán .34


Chương 2.Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần phát triển Đại Việt 35
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần phát triển Đại Việt 35
2.1.1. Quá trình hình thành, định hướng phát triển, những thuận lợi, khó khăn của công ty cổ phần phát triển Đại Việt 35
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và tổ chức kinh doanh của công ty Cổ phần phát triển Đại việt 37
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tài chính của công ty .39
2.1.4. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán tại Công ty cổ phần phát triển Đại Việt 44
2.2. Thực tế tại công ty CP Phát Triển Đại Việt 47
2.3. Kế toán các khoản chi phí tại công ty CP PT Đại Việt .56
2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPPT Đại Việt . 65


Chương 3. Hoàn thiện công tác kế toán BH và XĐKQBH tại công ty Cổ phần Phát Triển Đại Việt 80
3.1. Đánh giá chung về hiện trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Phát Triển Đại Việt .80
3.2. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần phát triển Đại Việt 85
3.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý cũng như bộ máy kế toán .85
3.2.2. Hình thức sổ kế toán .87
3.2.3. Về tài khoản kế toán 87
3.2.4. Về quản lý hàng hóa và kế hoạch dự trữ hàng hóa .88
3.2.5. Hoàn thiện quá trình bán hàng 88
3.2.6. Về tính hình theo dõi công nợ .89
3.2.7. Đảm bảo việc xác định kết quả bán hàng .89


Kết luận . 90


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP phát triển Đại Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP phát triển Đại Việt sẽ giúp ích cho bạn.