Đề tài: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh

MỤC LỤC
Lời mở đầuChương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán vốn bằng tiền.
I. Tổng quát về vốn bằng tiền
1. Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền
2. Đặc điểm vốn bằng tiền và nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán
II. Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền
1. Luân chuyển chứng từ
2. Hạch toán tiền mặt tại quỹ
2.1. Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt
2.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán
3. Kế toán tiền gửi Ngân hàng
3.1. Chứng từ dùng để hạch toán tiền gửi Ngân hàng
3.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán
3.3. Trình tự hạch toán tiền gửi Ngân hàng
4. Hạch toán tiền đang chuyển
4.1. Chứng từ sử dụng
4.2. Tài khoản sử dụng
4.3. Trình tự hạch toán
5. Hình thức sổ kế toán
5.1. Hình thức Nhật ký- sổ cái
5.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ
5.3. Hình thức Nhật ký- chứng từ
5.4. Hình thức Nhật ký chung

Chương II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh
I. Giới thiệu chung về công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Tổ chức bộ máy quản lý
3. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2. Tổ chức công tác kế toán
4. Tình hình luân chuyển chứng từ trong công ty
5. Đặc điểm thu chi vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh
II. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh
1. Hạch toán tiền mặt
1.1. Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng tiền mặt
1.2. Đối với các nghiệp vụ phát sinh giảm tiền mặt
2. Hạch toán tiền gửi Ngân hàng
2.1. Đối với nghiệp vụ phát sinh tăng TGNH
2.2. Đối với nghiệp vụ phát sinh giảm TGNH
3. Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách
3.1. Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt tại quỹ
3.2. Đối chiếu, kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ TGNH

Chương III. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh.
I. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh
1. Đánh giá chung
2. Một số những tồn tại
II.Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh.
Kết luận


Xem Thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.