Đề tài: Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
1.1. Sự cần thiết, khách quan phải hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 3
1.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 3
1.1.2. Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 4
1.1.3. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 5
1.2. Nội dung về hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 5
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 5
1.2.1.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng hoá xuất bán. 5
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 6
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng hoá. 8
1.2.2.1. Phương pháp xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 8
1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 8
1.2.2.3. Chứng từ kế toán sử dụng. 10
1.2.2.4. Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 10
1.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 10
1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng. 10
1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 10
1.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 10
CHƯƠNG 2. 10
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 10
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Hoàng Hà. 10
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 10
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 10
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty. 10
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 10
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 10
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng. 10
2.2. Thực tế kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty cổ phần hoàng hà . 10
2.2.1. Đánh giá tình hình doanh thu của công ty qua các tháng. 10
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 10
2.2.2.1. KÕ to¸n Doanh thu b¸n hµng. 10
2.2.2.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. 10
2.2.3. KÕ to¸n thuÕ GTGT 10
2.2.4. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. 10
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 10
2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng. 10
2.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 10
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 10
CHƯƠNG 3. 10
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 10
3.1 Đánh giá kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà. 10
3.1.1. Những ưu điểm. 10
3.1.2. Những hạn chế. 10
3.2 Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà. 10
3.2.1 Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà. 10
3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà. 10
KẾT LUẬN 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.