Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phương Sơn


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU.


CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán bán và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.1.Các khái niệm liên quan đến bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 5
1.1.3.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 5
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.2. Nội dung của tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
1.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán.
1.2.1.1 Các phương thức bán hàng.
1.2.1.2. Phương thức thanh toán.
1.2.2. Kế toán xác định giá vốn hàng bán. 8
1.2.2.1. Trị giá vốn của hàng xuất đã bán. 8
1.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 10
1.2.3. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 11
1.2.3.1. Kế toán doanh thu. 11
1.2.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 17
1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 20
1.2.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính 23
1.2.6. Kế toán chi phí khác và thu nhập khác 24
1.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.2.9. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 27
1.2.10. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên máy vi tính .29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG SƠN . 29
2.1. Đặc điểm chung về công ty TNHH Phương Sơn:
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty:
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Phương Sơn.
2.1.4. Đặc điểm chung về hình thức kế toán tại công ty TNHH Phương Sơn.
2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2.1.4.2. Đặc điểm về hình thức kế tóan và phần mềm kế toán 35
2.1.4.3. Các đặc điểm chung khác trong công tác kế toán 36
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Sơn 38
2.2.1. Thực trạng về phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 38
2.2.2 Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Phương Sơn: 39
2.2.3.Thực trạng về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 48
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 53
2.2.5.Thực trạng về doanh thu, chi phí hoạt động tài chính. 64
2.2.6. Thực trạng kế tóan thu nhập khác và chi phí khác 69
2.2.7.Thực trạng Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 69
2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 70


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG SƠN . 72
3.1 Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Phương Sơn 72
3.1.1 Những ưu điểm: 72
3.1.2. Những hạn chế. 75
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phương Sơn 76
3.2.1 Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 76
3.2.2 Một số kiến nghị 78


KẾT LUẬN . 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phương Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phương Sơn sẽ giúp ích cho bạn.