Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Tân An


Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 3
1.1 Khái niệm về bán hàng. 3
1.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 4
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 4
1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo từng phương thức bán hàng. 5
1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 9
1.3 Kế toán giá vốn hàng bán. 10
1.3.1 Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất kho để bán. 10
1.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 13
1.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 15
1.4.1 Kế toán chi phí bán hàng. 15
1.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 17
1.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 19
1.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 20
1.6.1 Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 21
1.7 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán máy. 23
CHƯƠNG II: THỰC TẾ VKẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN AN 25
2.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty. 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 27
2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 28
2.1.4 Một số chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 30
2.1.5 Hệ thống báo cáo kế toán. 35
2.2 Thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Tân An 36
2.2.1 Đặc điểm hàng hóa tại công ty. 36
2.2.2 Phương thức bán hàng. 36
2.2.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán. 37
2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 37
2.2.3.1.1 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 45
2.2.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán. 46
2.2.3.2.1 Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho. 46
2.2.3.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán. 46
2.2.3.3 Kế toán chi phí 49
2.2.3.3.1 Kế toán chi phí bán hàng. 49
2.2.3.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 51
2.2.3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 53
2.2.3.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 54
chương iii: mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qña b¸n hµng t¹i c«ng ty tnhh t©n an 57
3.1 Những đánh giá và nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty. 57
3.1.1 Những ưu điểm 57
3.1.2 Một số điểm còn hạn chế. 58
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện vÒ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TÂN AN 60
Kết luận. 65
PHỤ LỤC 66


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Tân An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty TNHH Tân An sẽ giúp ích cho bạn.