Đề tài: Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lan Việt


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
1.1. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 1
1.1.1 Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm. 1
1.1.1 Tiêu thụ và yêu cầu quản lý việc tiêu thụ thành phẩm 2
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 4
1.2. Tổ chức kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 5
1.2.1 Đánh giá thành phẩm 5
1.2.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm 5
1.2.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm 8
1.3. Tổ chức công tác kế toán bán hàng. 10
1.3.1 Các phương thức bán hàng. 10
1.3.2 Kế toán Doanh thu bán hàng. 12
1.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 14
1.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 16
1.5. Kế toán chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp. 17
1.5.1 Kế toán chi phí bán hàng. 17
1.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 18
1.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 20
1.7. Hệ thống sổ và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 21


CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 22
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Lan Việt. 22
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 22
2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 24
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 25
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Lan Việt. 28
2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 31
2.2.1 Kế toán thành phẩm 31
2.2.2 Kế toàn giá vốn hàng bán. 43
2.2.3 Kế toán Doanh thu bán hàng. 45
2.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 50
2.2.5 Kế toán Phải thu. 51
2.2.6 Kế toán thuế phải nộp. 59
2.2.7 Kế toán chi phí bán hàng. 64
2.2.8 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 71
2.2.9 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 76


CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 81
3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH LAN VIỆT 81
3.1.1 Nhận xét chung: 81
3.1.2 Những ưu điểm cơ bản. 81
3.1.3 Những hạn chế còn tồn tại 84
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Lan Việt 84
3.2.1 Kiến nghị 1 : Trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 85
3.2.2 Kiến nghị 2: Về tổ chức bộ máy kế toán. 86
3.2.3 Kiến nghị 3: Về tiêu thụ nội địa. 86
3.2.4 Kiến nghị 4: Về chính sách chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho khách hàng 86
3.2.5 Kiến nghị 5 : Về lập sổ chi tiết doanh thu 511. 86
3.2.6 Kiến nghị 6: Về xác định kết quả kinh doanh từng mặt hàng. 87


KẾT LUẬN 91


Xem Thêm: Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.