Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Tài Chính Ninh Bắc

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1


Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NINH BẮC 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất ở côngty . 4
1.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc 4
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý 4
1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất, quy trình công nghệ: . 11
1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty: . 12
1.4.1. Tình hình tài chính của công ty . 12
1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty . 13
1.4.2.1 Sơ đồ bộ máy kế toán . 13
1.4.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 13
1.4.2.3 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty: 15


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 17
TÀI CHÍNH NINH BẮC . 17
2.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp . 17
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 24
2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 33
2.4 .Kế toán chi phí sản xuất chung . 38
2.5.Tổng hợp CFSX, kiểm kê đánh giá SPDDCK . 49
2.6. Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại công ty 54


Chương III: NHẬN XÉT CHUNG VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 62
3.1.Những ưu điểm: 62
3.2.Những tồn tại: . 63
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính 64


KẾT LUẬN 65


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Tài Chính Ninh Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Tài Chính Ninh Bắc sẽ giúp ích cho bạn.