Đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Miền Á Đông ".


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
1
CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MIỀN Á ĐÔNG.
3
1.1. Đặc điểm lao động của Công ty TNHH Miền Á Đông.
3
1.2. Các hình thức trả lương của Công ty
4
1.2.1. Trả lương theo thời gian
5
1.2.2.Lương sản phẩm :
6
1.2.3.Trả lương theo hợp đồng
7
1.2.4. Một số chế độ khác khi tính lương:
7
1.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty.
7
1.4. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty
9
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MIỀN Á ĐÔNG
12
2.1. Kế toán tiền lương tại công ty TNHH Miền Á Đông.
12
2.1.1. Chứng từ sử dụng
12
2.1.2. Phương pháp tính lương
13
2.1.3. Tài khoản sử dụng
18
2.1.4. Quy trình kế toán tại Công ty TNHH Miền Á Đông
19
2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Miền Á Đông
31
2.2.1. Chứng từ sử dụng
31
2.2.2. Tài khoản sử dụng
31
2.2.3. Quy trình kế toán
33
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MIỀN Á ĐÔNG
41
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương hướng hoàn thiện
41
3.1.1. Ưu điểm
43
3.1.2. Nhược điểm
43
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
45
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty THHH Miền Á Đông
46
3.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương
46
3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
47
3.2.3. Về sổ kế toán tổng hợp
48
KẾT LUẬN
50


Xem Thêm: "Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Miền Á Đông ".
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu "Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Miền Á Đông ". sẽ giúp ích cho bạn.