Đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Granite Trung Đô


MỤC LỤC
- LỜI MỞ ĐẦU Trang 1
- Chương 1: Lý luận chung về KT NVL trong DNSX 3
1.1. Khái niêm,đặc điểm nguyên liệu,vật liệu 3
1.2. Phân loại NVL 3
1.3. Tính giá NVL 4
1.3.1. Tính giá nhập kho 4
1.3.2. Tính giá xuất kho 5
1.4. Nội dung và phương pháp hạch toán NVL 7
1.4.1. Nhiệm vụ của KT NVL trong DN 7
1.4.2. Kế toán chi tiết NVL 7
1.4.2.1. Tổ chức chứng từ 7
1.4.2.2. Phương pháp hạch toán chi tiết NVL 8
1.4.3. Kế toán tổng hợp NVL 11
1.4.3.1. Tài khoản sử dụng 12
1.4.3.2. Phương pháp kế toán 13
1.5. Tổ chức sổ kế toán 14
- Chương 2: Thực trạng kế toán NVL tại NM Granite Trung Đô 15
2.1. Đặc điểm,tình hình chung của NM Granite Trung Đô 15
2.1.1. Quá trình,hình thành và phát triển của NM 15
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ SXSP 15
2.1.2.1. Chức năng,nhiệm vụ,ngành nghề KD 16
2.1.2.2. Quy trình công nghệ SXSP 16
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh cua NM 17
2.1.4. Kết quả kinh doanh của NM những năm gần đây 18
2.1.5. Tổ chứa bộ máy kế toán 20
2.1.5.1. Kế toán trưởng 20
2.1.5.2. Kế toán tổng hợp 21
2.1.5.3. Kế toán thanh toán 21
2.1.5.4. Kế toán vật tư 21
2.1.5.5. Kế toan bán hàng thành phẩm 21
2.1.5.6. Kế toán công nợ 22
2.1.5.7. Thủ quỹ 22
2.1.6. Chế độ chính sách kế toán tại NM 22
2.1.7. Giới thiệu về phần mềm KT tại NM 23
2.2 Thực trạng kế toán NVL tại NM 25
2.2.1. Đặc điểm của NVL sử dụng tại NM 25
2.2.2. Phân loại NVL sử dụng trong NM 25
2.2.3. Đánh giá NVL 26
2.2.3.1. Đánh giá NVL nhập kho 26
2.2.3.2. Đánh giá NVL xuất kho 27
2.2.4. Mã hóa các đối tượng trên phần mềm KT 28
2.2.5. Chứng từ - Tài khoản – Quy trình KT NVL 28
2.2.5.1. Chứng từ sử dụng 29
2.2.5.2. Tài khoản sử dụng 29
2.2.5.3. Quy trình kế toán NVL 29
2.2.5.3.1. Trên phần mềm Cyber Accounting 29
2.2.5.3.2. Quy trình kế toán chi tiết NVL 30
2.2.6. Trình tự hạch toán 30
2.2.6.1. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ nhập NVL 30
2.2.6.2. Quy trình lập và luân chuyên chứng từ xuất NVL 39
2.2.6.3. Tại kho NVL 44
2.2.6.4. Phương pháp kiểm kê NVL 47
- Chương 3: Những nhận xét,đánh giá và giải pháp hoàn thiện 55
3.1. Ưu điểm 55
3.2. Nhược điểm 56
3.2.1. Hoạt động của kế toán vật tư 56
3.2.2. Tình hình sử dụng danh mục vật tư 56
3.2.3. Chưa sử dụng giá tạm tính 56
3.2.4. Chưa sử dụng TK 151 “Hàng mua đang đi đường” 57
3.3. Một số kiến nghị 57
3.3.1. Tổ chức kế toán vật tư 57
3.3.2. Xây dựng danh mục vật tư 57
3.3.3. Sử dụng giá tạm tính 57
3.3.4. Mở thêm TK 151 “Hàng mua đang đi đường” 58
3.3.5. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 58
KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Granite Trung Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Granite Trung Đô sẽ giúp ích cho bạn.