Đề tài: Hoàn thiện hoạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái


CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1 Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 3
1.1.1 Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 3
1.1.2 Yêu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 4
1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 5
1.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp. 7
1.2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 7
Biểu 1: Sơ đồ khái quát quá trình hạch toán doanh thu tiêu thụ. 11
1.2.2 Kế toán giá vốn thành phẩm. 16
1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 22
1.3.1 Kế toán thu chi hoạt động tài chính. 22
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 25
1.3.3 Kế toán nhiệm vụ xác định kết quả kinh doanh. 27
1.4 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các hình thức sổ kế toán. 29
1.4.1 Hình thức Nhật ký chung. 29
1.4.2 Hình thức Nhật ký - Sổ Cái 30
1.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ. 30
1.4.4 Hình thức sổ Nhật ký- Chứng từ. 32
1.4.5 Kế toán trên máy vi tính. 33


CHƯƠNG 2. 34
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HUNG 34
2.1 Tổng quan chung về công ty Cổ phần VIỆT HƯNG 34
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 34
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý. 37
2.1.3 Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán. 43
2.2 Thực tế công tác tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Việt HƯNG. 48
2.2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 48
2.2.1.2 Kế toán thuế và các khoản làm giảm doanh thu. 57
2.2.2 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ. 60
2.3 Thực tế công tác kế toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIỆT HƯNG. 64
2.3.1 Kế toán doanh thu, chi phí tài chính. 64
2.3.1Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.


Ch­ương 3. 81
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ¦VIỆT HƯNG 81
3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần VIỆT HƯNG 81
3.1.1 Ưu điểm 81
3.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu. 84
3.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kêt quả kinh doanh. 86
3.3 Một số giải pháp tăng cường quản lý và nâng cao kết quả công tác tiêu thụ và mức lợi nhuận kinh doanh tại công ty CP VIỆT HƯNG 95


Xem Thêm: Hoàn thiện hoạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Xuấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Xuấ sẽ giúp ích cho bạn.