Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD Đại Cát Thành


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN I:THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 3
1.1. Khát quát chung về Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 3
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển củaCông ty TNHH XD Đại Cát Thành. 3
1.1.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 4
PHẦN II:NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐẠI CÁT THÀNH 7
I. LÝ THUYẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 7
1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp. 7
1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương. 7
1.2 . Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 7
1.2.1.Vai trò của tiền lương. 7
1.2.2 . Ý nghĩa của tiền lương. 8
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương. 8
1.3. Các hình thức tiền lương trong Doanh Nghiệp. 9
1.3.1. Hình thức tiền lương theo thời gian: 9
1.3.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 10
1.3.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: 10
1.3.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp: . 10
`1.3.2.3. Theo khối lượng công việc: . 11
1.3.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương: 11
1.4. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 11
1.4.1 Quỹ tiền lương: 11
1.4.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 12
1.4.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế. 12
1.4.4. Kinh phí công đoàn: 13
1.4.5 Bảo hiểm thất nghiệp. 13
1.5. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 13
1.6 Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 14
1.6.1. Hạch toán số lượng lao động: . 14
1.6.2. Hạch toán thời gian lao động: 14
1.6.3.Hạch toán kết quả lao động: . 15
1.6.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động: . 16
1.7.Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương . 16
1.7.1.Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ 16
1.7.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
1.7.2.1. Tài khoản sử dụng: . 17
1.7.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
1.8. Hình thức sổ kế toán: 21
II. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐẠI CÁT THÀNH. 26
2.1. Đặc điểm về lao động của Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 26
2.2. Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 26
2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương. 26
2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương. 27
2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD Đại Cát Thành 28
2.3.1 Quỹ bảo hiểm xã hội( BHXH): . 28
2.3.2 Quỹ bảo hiểm y tế( BHYT): . 29
2.3.3 Kinh phí công đoàn( KPCĐ):. 29
2.4. Các kỳ trả lương của Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 30
2.5 Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 30
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐẠI CÁT THÀNH. 59
1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH XD Đại Cát Thành. 59
1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty. 59
1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty. 59
1.3 Ưu điểm: . 61
1.4. Nhược điểm: . 61
2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 61
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD Đại Cát Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XD Đại Cát Thành sẽ giúp ích cho bạn.