Đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Ban quản lý dự án 2


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1
CHƯƠNG I
3
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2.
3
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
3
1. Lịch sử hình thành và phát triển
3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty
4
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN & BỘ SỔ KẾ TOÁN
7
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
7
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
9
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở PMU 2.
11
1. Đối tượng & phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
11
a. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
12
b. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
20
2. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất
27
Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Ban quản lý dự án 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Ban quản lý dự án 2 sẽ giúp ích cho bạn.